Ošetrovanie člena rodiny - kedy vzniká zamestnancovi nárok?

Zaujíma vás aké sú podmienky, pokiaľ sa chcete starať o svojho vážne chorého príbuzného? Koľko voľna môžete na ošetrovanie člena rodiny dostať v roku 2020? Viac sa dočítate v tomto článku.

Platené voľno pri ošetrovaní člena rodiny/OČR

OČR = ošetrenie člena rodiny, dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa

Ak sa musíte postarať o svojho blízkeho, ktorý je po ťažkom úraze alebo trpí vážnou chorobou tak máte nárok na platené voľno v rámci ošetrovania člena rodiny, tzv. OČR. Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Percentuálna výška ošetrovného je 55% DVZ alebo PDVZ od prvého dňa. Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Maximálne denné ošetrovné je vo výške 36,634565 €.

Kto má nárok na OČR?

Na ošetrenie člena rodiny má nárok:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Uplatnenie nároku

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Pediater vám vypíše túto žiadosť o ošetrovné. Ak si poistenec chce uplatniť nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich. Žiadosť o ošetrovné je potrebné predložiť ihneď po vystavení žiadosti. Domov vám príde rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní ošetrovného spolu s informáciou o sume, ktorú ako ošetrovné dostanete na deň.

Kedy môžete byť na OČR?

Ak ochorie člen rodiny, konkrétne ide o:

 • dieťa
 • manžel/manželka
 • rodičia
 • svokrovci
 • starí rodičia
 • vnuci, vnučky
 • súrodenci

Blízky ošetrujúci sa nemôžu v ošetrovaní jedinca medzi sebou striedať.

Zamestnávateľ vás musí uvoľniť z práce v prípade, že splníte všetky potrebné náležitosti. Je to jedna z viacerých povinností zamestnávateľa. Je tu povinnosť aj na vašej strane. Ste povinný upovedomiť zamestnávateľa o tom, že idete na OČR bez zbytočného odkladu.

Striedanie rodičov

Častou otázkou je či sa môžu rodičia striedať pri tom istom dieťati na OČR. Odpoveď je jednoduchá. Nie, nemôžu sa striedať. Odlišná situácia nastáva v prípade, že dieťa vyzdravie a ochorie opätovne. V tomto prípade môže poberať ošetrovné buď rodič, ktorý ho poberal predtým alebo druhý rodič. Je tu potrebná nová diagnóza stanovená odborníkom.

Kedy nárok na ošetrovné nemáte?

 • poberáte PN
 • poberáte materskú dovolenku
 • poberáte náhradu príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnanca

Vyplatenie dávky

Spôsobov na vyplatenie dávky je viac. Prednostne sa však používa vyplatenie na účet príjemcu ošetrovného v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade žiadosti príjemcu je možné vyplatiť ošetrovné aj v hotovosti, čiže prostredníctvom peňažného poukazu. Posledným spôsobom je vyplatenie ošetrovného na účet manžela, či manželky. V tomto prípade je nutné splniť obligatórnu povinnosť písomnej žiadosti.

Lehota

Ošetrovné sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca, v prípade, že sú doklady doručené včas.

Krátkodobé ošetrovné

5. decembra 2019 bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza dlhšie ošetrovné. Podľa tejto novely, maximálna dĺžka krátkodobého ošetrovného by sa mala zvýšiť z 10 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní.

Ďalšou novinkou, ktorú priniesla novela zákona o sociálnom poistení je to, že je možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Okruh sa rozšíril na príbuzných v priamom rade, takže aj na starých rodičov, či vnukov a súrodencov. Predtým bolo možné poberať ošetrovné len na manžela, či manželku, deti, rodičov a svokrovcov.

Lekári sa musia zhodnúť na dĺžke ošetrovania jedinca.

Obdobie poskytnutia OČR

Nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o napríklad dieťa. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o napríklad dieťa, najviac 10 dní, podľa novely zákona o sociálnom poistení 14 dní a smrťou poistenca.

Dlhodobé ošetrovné

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zavádza aj dlhodobé ošetrovné. Dĺžka tohto ošetrovného môže byť maximálne 90 dní. Podmienkou na čerpanie dlhodobého ošetrovného je napríklad to, že vám blízka osoba bola aspoň 5 dní hospitalizovaná. Následne po prepustení bolo potrebné sa o túto osobu starať a to v domácom prostredí minimálne 30 dní.

Ďalšou možnosťou kedy je možné čerpať dlhodobé ošetrovné je, že ide o starostlivosť osoby, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou. V tomto prípade je možné striedanie osôb ktoré sa starajú o osobu nevyliečiteľne chorú a to prestriedanie po 30 dňoch.

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Späť do práce

Podmienky návratu do práce sú stanovené tak, aby sa mohol zamestnanec vrátiť na pôvodnú pozíciu. Zamestnávateľ môže v dobe ošetrovania za vás zamestnať náhradu, ale len počas vašej neprítomnosti . Akonáhle ste už pripravený vrátiť sa do práce, zamestnávateľ to musí brať do úvahy a pripraviť pracovné podmienky.

Pandemická OČR

Tento druh OČR súvisí so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30.6.2020 nárok na pandemickú OČR. Tento zánik je odôvodnený letnými prázdninami. Rodičia majú nárok na pandemickú OČR v letných mesiacoch len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebuje celodenné a osobné ošetrovanie.

Situácia, ktorá sa týka detí predškolského veku je odlišná. Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti navštevujú detské jasle alebo materskú škôlku. Je dôležité upozorniť na to, že dôvod, prečo tieto deti nenavštevujú detské jasle alebo materskú školu nie je dôležitý. Dôvodom môže byť uzatvorenie tohto zariadenia, choroba alebo aj strach z ohrozenia.

Školopovinné dieťa - dieťa navštevujúce základnú alebo strednú školu.

Ošetrujúci nedostane výpoveď

Hlavným zmyslom plateného ošetrovania je to, že človek sa bude môcť starať o svojho chorého blízkeho, nestratí príjem a nebude si ani musieť brať dovolenku. Samozrejme maximum je 90 dní, počas ktorých sa musí ošetrujúca osoba starať o člena rodiny. Nemôže nastať svojvoľné prepustenie zamestnanca len na základe toho, že poberá OČR. V prípade poberania dlhodobého ošetrovného, môže nastať dohoda so zamestnávateľom o ukončení pracovného pomeru, avšak táto dohoda nemôže byť jednostranná.

Firmy príliš spokojné nie sú, pretože častokrát dochádza k zneužívaniu OČR zo strany zamestnancov. Môže nastať situácia, že firma bude musieť hľadať okamžitú náhradu, čo nie je jednoduché. Taktiež nebudú dopredu vedieť na aké dlhé časové obdobie zamestnanec odíde.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Chceš pracovať z domu? Daj si pozor

Ranné vstávanie, celý deň v kancelárii a večer len padnete unavený do postele. Ani vás už toto nebaví? Chceli by ste radšej pohodlnú pracovnú dobu z pohodlia domova? Dnes už existuje veľa možností ako toho dosiahnuť. Prezradíme vám čo práca z domu obnáša.

Ďalšie články