Ochrana súkromia

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto zásady ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok Služby dostupných na internetovej adrese www.ekariera.sk/vop. Pojmy tu používané majú rovnaký význam ako pojmy definované v Podmienkach podľa predchádzajúcej vety.
 2. Spracovanie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ – spoločnosť VimVic.cz, s.r.o., IČO: 04727631, so sídlom Na Poříčí 1067/25, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, je spracovateľom osobných údajov Užívateľov.
  2. Pri Registrácii do Služby je Užívateľ povinný udeliť (zaškrtnutím políčka súhlasu alebo schválením autorizačného dialógu sociálnej siete Facebook) Prevádzkovateľovi ako správcovi osobných údajov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a to na reklamné a marketingové účely a za účelom ponúkania obchodu a služieb prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení. V prípade, ak má Užívateľ menej ako 16 rokov, je zároveň povinný prehlásiť, že požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je dobrovoľný a udeľuje sa na dobu neurčitú, s tým, že môže byť Užívateľom kedykoľvek odvolaný, a to odhlásením odberu newsletteru alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 2.8. Užívateľ na základe osobitného súhlasu prehlasuje, že vyššie uvedené údaje môžu byť sprístupnené na  spracovanie pre dané účely spoločnosti Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA ako sprostredkovateľovi.
  3. Osobné údaje Užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, prihlasovacie údaje a referral, prípadne ďalšie údaje ako adresa Užívateľa, adresa či názov spoločnosti, za ktorú Užívateľ jedná, IČO, DIČ, údaj o platiteľovi DPH a históriu objednávok, môžu byť Prevádzkovateľom ako správcom osobných údajov aj bez súhlasu Užívateľa na základe zákona o ochrane osobných údajov, a to ako nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy či pre jednanie o uzatvorení zmluvy, prípadne tiež plnenie povinností Prevádzkovateľa, najmä za účelom realizácie nákupu on-line kurzov Užívateľa, riadenie a vedenie užívateľského účtu umožňujúceho Užívateľovi on-line kurzy v rámci Služby nakupovať a zobrazovať alebo odpovedať na pracovné ponuky, ako aj poskytovanie služieb podpory. O zrušenie užívateľského účtu, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, uplatnenie práva požiadať o transfer osobných údajov v štruktúrovanej podobe od jedného prevádzkovateľa k inému ako aj požiadať o výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) možno požiadať písomne na adrese Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 2.8.
  4. Pri odpovedi na pracovnú ponuku alebo vyplnenie nižšie uvedených údajov v užívateľskom účte je povinný (zaškrtnutím políčka súhlasu) Užívateľ Prevádzkovateľovi ako správcovi osobných údajov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, udeliť súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa LinkedIn profilu a ďalšie údaje poskytnuté v rámci vlastnej charakteristiky či životopisu, a to najmä dátum narodenia, fotografia, údaje o vzdelaní a pracovnom uplatnení, a to pre účely vedenia databázy uchádzačov o prácu a sprostredkovanie ponúk práce, ako aj pre účely sprostredkovania odpovedi na konkrétnu pracovnú ponuku medzi Užívateľom a príslušným zamestnávateľom. Užívateľ berie na vedomie, že tieto osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom v súvislosti s odpoveďou na pracovnú ponuku predané tretej osobe, t.j. príslušnému zamestnávateľovi, o ktorého pracovnú ponuku sa jedná. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a udeľuje sa na dobu neurčitú, s tým, že môže byť Užívateľom kedykoľvek odvolaný, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 2.8. Užívateľ taktiež súhlasí, že zamestnávateľ, o ktorého pracovnú ponuku sa jedná, môže ako samostatný správca osobných údajov po nevyhnutne dlhú dobu pre účely náboru zamestnancov na ponúkanú pozíciu.
  5. Pri vložení Hodnotenia zamestnávateľa je povinný (zaškrtnutím políčka súhlasu) Užívateľ udeliť Prevádzkovateľovi ako správcovi osobných údajov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a údaje vyplnené v hodnotení zamestnávateľa, najmä identifikácia zamestnávateľa, pracovné pozície, trvanie a dĺžka zamestnania a obsah samotného hodnotenia, a to pre účely vedenia databázy hodnotenia zamestnávateľov. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a udeľuje sa na dobu neurčitú, s tým, že môže byť Užívateľom kedykoľvek odvolaný, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa či prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 2.8.
  6. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene vo svojich osobných údajoch.
  7. Prevádzkovateľ všetko spracovanie osobných údajov vykonáva sám a vlastnými prostriedkami. Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom spracované automatizovaným spôsobom v elektronickej forme nebo manuálne v listovej forme.
  8. Užívateľ má právo prístupu ku svojim osobným údajom a pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ ako správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby odstránil vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, vykonal ich opravu, doplnil ich alebo zlikvidoval. Na Prevádzkovateľa sa môže Užívateľ kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@vimvic.cz . Užívateľ má tiež právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 3. Obchodné oznámenie
  1. Pri registrácii (zaškrtnutím políčka súhlasu alebo schválením autorizačného dialógu sociálnej siete Facebook) Užívateľ Služby dobrovoľne súhlasí s tým, aby mu prostredníctvom poskytnutého kontaktu pre elektronickú komunikáciu (e-mailová adresa) boli Prevádzkovateľom zasielané obchodné oznámenia . Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať odhlásením odberu newsletteru, a to spôsobom popísaným v každom zo zaslaných oznámení.
 4. Cookies a služby tretích strán
  1. Za účelom zlepšovania kvality Služby a uľahčení jej používania, najmä potom pre analýzu návštevnosti a chovania Užívateľov, personalizáciu obsahu a reklamy či sprístupnení funkcií sociálnych médií, využíva Služba tzv. súborov cookies. Môže sa jednať o cookies ukladané priamo Prevádzkovateľom alebo aj o cookies tretích strán (Google Analytics, Hotjar). Tieto súbory spravidla neobsahujú priamo osobné údaje, avšak obsiahnuté údaje môžu v spojení s ďalšími údajmi povahy osobných údajov nadobúdať. Používaním Služby Užívateľ prejavuje súhlas s ukladaním súborov cookies na svoje zariadenie a ich ďalším využitím Prevádzkovateľom. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať pomocou individuálneho nastavenia na svojom koncovom zariadení (napr. nastavenie internetového prehliadača). Užívateľ v takom prípade berie na vedomie, že blokovanie či vymazanie súborov cookies môže mať vplyv na správnu funkciu Služby.
  2. Za účelom testovania a zlepšovania kvality Služieb využíva Prevádzkovateľ analytický nástroj Hotjar, ktorý slúži k vyhodnocovaniu chovania užívateľov na webovej stránke. Jeho pomocou je v anonymnej forme zbieraná IP adresa a ďalšie anonymné a technické dáta ako napr. veľkosť obrazovky, dáta o prehliadači apod. Tieto dáta nemajú povahu osobných údajov a nie sú ďalej predávané tretím osobám. Viac o tom, ako Hotjar s údajmi nakladá je možné nájsť na adrese www.hotjar.com/privacy. V prípade, že si Užívateľ nepraje, aby boli dáta o jeho návštevách Služby pomocou nástroja Hotjar zhromažďované, má možnosť využiť nástroje dostupné na adrese www.hotjar.com/opt-out.