Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ udeľujem v súlade so zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosti VimVic.cz, s.r.o. svoj dobrovoľný a slobodný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa dole uvedených podmienok, a to osobných údajov, ktoré som uviedol/uviedla v rámci registračného formulára.

Prečo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebujeme?


Vzhľadom k tomu, že Vás chceme informovať o novinkách ohľadne našich služieb častejšie ako raz týždenne a zároveň Vás chceme informovať o ponukách s nami spolupracujúcich spoločností v rámci skupiny W.A.S.A. – Group, a.s., o ktorých si myslíme, že by ste mal záujem, potrebujeme, aby ste nám udelil s týmto spracúvaním súhlas.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvame Vaše osobné údaje iba v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) tu uvedených:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul
Zasielanie noviniek a ponúk akcií na zľavu od našej spoločnosti a spoločností s nami spolupracujúcich Emailový kontakt Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia Vám nemôžeme novinky a ponuky zasielať.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme ku splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromažďované. Maximálna doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané, je desať rokov od získania Vášho kontaktu. To Vám nebráni kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov) V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov
Fyzické alebo právnické osoby zabezpečujúce rozosielanie emailov a sms notifikácií V súčasnej doba využívame služby poskytovateľa, ktorý pro nás zasiela emaily či sms
Fyzické alebo právnické osoby zabezpečujúce support platformu pro riešenie požiadaviek užívateľov V súčasnej dobe využívame poskytovateľa support platformy, ktorý ju v pozícii spracovateľa pre nás prevádzkuje.
Fyzické alebo právnické osoby zabezpečujúce službu pro presmerovanie emailov V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľa, ktorý presmerováva Vaše emaily.
Osoby zabezpečujúce cloudové služby V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľa, cloudových služieb.

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

Poučenie o právach subjektu údajov

Aktualizované dňa: 5. 9. 2018