Podmienky služby ekariera.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom internetovej služby dostupnej na adrese www.ekariera.sk (ďalej len „Služba“), je spoločnosť VimVic.cz, s.r.o. , IČO: 04727631, so sídlom Na Poříčí 1067/25, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 252474 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom Služby a jej užívateľmi (ďalej len „Podmienky“) s tým, že užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá Službu akýmkoľvek spôsobom užíva (ďalej len „Užívateľ“). Každý Užívateľ je povinný sa pred užívaním Služby s týmito Podmienkami dôkladne zoznámiť a v prípade nesúhlasu s ich obsahom sa užívania Služby zdržať. Súhlas s Podmienkami prejavuje Užívateľ akýmkoľvek užívaním Služby a je povinný ho potvrdiť v prípade registrácie za účelom zriadenia užívateľského účtu, ktorý umožňuje prístup k rozšíreným funkciám Služby (ďalej len „Registrácia“).
 2. Registrácia
  1. Službu je možné využívať aj bez Registrácie. Prístup k rozšíreným funkciám Služby, najmä v podobe možnosti nakupovať a prehrávať on-line kurzy alebo odpovedať na ponuky práce či vkladať Hodnotenia je ale podmienený Registráciou Užívateľa v Službe. V prípade, že neregistrovaný Užívateľ využije možnosť odpovedi na pracovnú ponuku alebo nákup on-line kurzu, bude jeho Registrácia automaticky vykonaná.
  2. Na základe Registrácie je Užívateľovi bezprostredne zriadený užívateľský účet. Registráciu do Služby je možné vykonať s využitím e-mailovej adresy alebo prostredníctvom osobného profilu na sociálnej sieti Facebook, pričom je Užívateľ povinný uvádzať len pravdivé a presné osobné údaje. Údaje poskytnuté pri registrácii je Užívateľ povinný udržiavať aktuálne.
  3. Užívateľ môže kedykoľvek bez udania dôvodu požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu v Službe, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v čl. 1.1 týchto Podmienok alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@vimvic.cz .
  4. Užívateľ je povinný svoje prihlasovacie údaje k Službe udržiavať v tajnosti a nie je oprávnený umožniť tretej osobe užívanie svojho užívateľského účtu. V prípade nedodržania tejto povinnosti je Užívateľ zodpovedný za všetku ujmu, ktorá vznikne v súvislosti s užitím jeho užívateľského účtu treťou osobou.
 3. On-line kurzy
  1. Služba obsahuje ponuku on-line videokurzov z najrôznejších oblastí (ďalej len „Kurzy“) s tým, že okrem bezplatných kurzov ponuka zahŕňa tiež kurzy platené. Užívateľ sa môže vždy bez nutnosti Registrácie zoznámiť s obsahom jednotlivých kurzov a vybranou ukážkou.
  2. Užívateľovi je umožnené jednotlivé Kurzy objednávať prostredníctvom rozhrania Služby s tým, že konečné ceny platených Kurzov sú uvedené v tomto rozhraní, a to vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov. Ceny spolu s ďalšími informáciami o Kurzoch predstavujú návrh Prevádzkovateľa na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964Zb. (ďalej len „Občiansky zákonník“).
  3. Zmluva o poskytovaní audiovizuálnych služieb na vyžiadanie, týkajúca sa príslušného Kurzu (ďalej len „Zmluva“), je medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom uzatvorená doručením Užívateľom odoslanej objednávky Prevádzkovateľovi. Spolu s odoslaním objednávky Kurzu Užívateľ vyjadrí svoj súhlas s týmito Podmienkami, ako aj s prípadnou Registráciou. Pred odoslaním objednávky je Užívateľovi zobrazené zhrnutie objednávky a je mu umožnené objednávku kontrolovať a meniť. Prevádzkovateľ vždy zašle Užívateľovi na e-mailovú adresu registrovanú v Službe potvrdenie objednávky Kurzu, a to spoločne s úplným znením týchto Podmienok.
  4. Ustanovenia týchto Podmienok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva vrátane týchto Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  5. Odoslaním objednávky Kurzu Užívateľ vyslovene požaduje, aby mu bol digitálny obsah v podobe Kurzu sprístupnený okamžite, t.j. pred uplynutím 14-dňovej lehoty pre odstúpenie od Zmluvy podľa zák. č. 102/2014 Z. z. . Prevádzkovateľ upozorňuje Užívateľa, že udelením súhlasu na poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca Užívateľ po sprístupnení Kurzu právo na odstúpenie od Zmluvy, s čím Užívateľ súhlasí, nakoľko sprístupnením digitálneho obsahu Kurzu dôjde k úplnému poskytnutiu Služby.
  6. Platby za objednané Kurzy je možné vykonávať len bezhotovostným prevodom z účtu či prostredníctvom platobnej brány tretej strany akou je napr. GoPay spoločnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. Na užívanie platobnej brány sa môžu vzťahovať zvláštne obchodné podmienky jej poskytovateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Užívateľovi v súvislosti s využitím platobnej brány.
  7. Okamihom prijatia platby za Kurz poskytuje Prevádzkovateľ Užívateľovi oprávnenie absolvovať jedenkrát príslušný Kurz, t.j. prehrať všetky časti Kurzu, to však len prostredníctvom on-line rozhrania Služby. Po absolvovaní Kurzu je následne Užívateľ oprávnený bezplatne opätovane prehrávať všetky časti Kurzu, to však len po dobu existencie Služby a prostredníctvom jej on-line rozhrania.
  8. Užívateľ súhlasí s využitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy s Prevádzkovateľom. Náklady, ktoré Užívateľovi použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v tejto súvislosti vzniknú (internet a telefón), nesie Užívateľ s tým, že tieto náklady sa nelíšia od základných sadzieb (nejde o služby so zvýšenou tarifou).
  9. Kurzy sú Užívateľovi sprístupňované on-line prostredníctvom rozhrania Služby. Spustenie Kurzov vyžaduje pripojenie k Internetu. Náklady na pripojenie k Internetu nesie Užívateľ s tým, že tieto náklady sa nelíšia od základných sadzieb (nejde o služby so zvýšeniu tarifou). Pre spustenie Kurzov je nevyhnutné zariadenie (počítač, tablet či telefón) s nainštalovanou aktuálnou verziou štandardného internetového prehliadača (napr. Chrome, Firefox, Internet Explorer) s povoleným JavaScriptom a aktuálnou verziou Adobe Flash Player.
  10. Užívateľ je povinný sprístupnený Kurz bez zbytočného odkladu spustiť a prehliadnuť a prípadne vytknúť Prevádzkovateľovi vady poskytovaných služieb. Vadu možno vytknúť Prevádzkovateľovi najneskôr 6 mesiacov od sprístupnenia Kurzu v rámci užívateľského účtu Užívateľa. Ak je vada týkajúca sa Kurzu odstrániteľná, môže sa nadobúdateľ domáhať buď opravy alebo doplnenie toho, čo chýba. Ak nemožno vadu odstrániť a nie je kvôli nej možné Kurz riadne užívať, môže nadobúdateľ od Zmluvy odstúpiť. To isté platí aj v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ale Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo domáhať sa primeranej zľavy z ceny príslušného Kurzu.
  11. Prevádzkovateľ poskytuje vo vzťahu ku kurzom tzv. „Garanciu spokojnosti“. Užívateľ je oprávnený v prípade nespokojnosti s Kurzom kontaktovať Prevádzkovateľa s tým, že Prevádzkovateľ vráti do 7 dní Užívateľovi zaplatenú cenu Kurzu v plnej výške vo forme kreditov umožňujúcich nákup ďalších Kurzov.
  12. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť rád a iných informácií obsiahnutých v Kurzoch. Užívateľ berie na vedomie, že Kurzy nepredstavujú odborné rady či informácie.
 4. Hodnotenie zamestnávateľov
  1. Služba obsahuje sekciu hodnotenia zamestnávateľov. Užívateľ môže vkladať hodnotenia svojich súčasných či bývalých zamestnávateľov (ďalej len „Hodnotenie“). Hodnotenia sú zverejňované anonymne. Pre vloženie Hodnotenia je požadovaná Registrácia. V prípade, že neregistrovaný Užívateľ chce vložiť Hodnotenie, bude vyzvaný k Registrácii.
  2. Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi k obsahu vložených Hodnotení, ktoré majú charakter autorského diela v zmysle § 3 zákona č. 185/2015 Z. z., autorského zákona, nevýhradnú, celosvetovú a bezodplatnú licenciu k neobmedzenému počtu využitia všetkými známymi a dovolenými spôsobmi, vrátane rozmnožovania, šírenia či použitia pre reklamné účely, ako aj právo udeľovať sublicencie. Licenciu Užívateľ poskytuje na dobu určitú v dĺžke trvania majetkových práv Užívateľa ako autora. Poskytovateľ nie je povinný túto licenciu využiť.
  3. Hodnotenie vkladané Užívateľom musí byť objektívne a pravdivé a nesmie porušovať tieto Podmienky a platné právne predpisy. Hodnotenie nesmie predovšetkým zasahovať do práv tretích osôb, najmä mať charakter ohovárania, inak zasahovať do práv na ochranu osobnosti či do obchodného tajomstva zamestnávateľov. Hodnotenie ďalej nesmie podnecovať násilie, mať povahu šikany, vyhrážania, zastrašovania, prejavov nenávisti alebo neznášanlivosti.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Hodnotenie pred zverejnením schvaľovať alebo inak kontrolovať a akékoľvek Hodnotenie zo Služby kedykoľvek odstrániť.
  5. Užívateľ berie na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za všetky vložené Hodnotenia. Prevádzkovateľ nie je za obsah Hodnotení zodpovedný, okrem výnimiek uvedených v § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
  6. Podozrenie na protiprávny obsah Hodnotení je možné hlásiť Prevádzkovateľovi na e-mailovej adrese info@vimvic.cz .
 5. Ponuky práce
  1. Služba obsahuje sekciu s ponukami práce vybraných zamestnávateľov (ďalej len „Ponuky“) a umožňuje Užívateľovi reagovať na tieto Ponuky. Užívateľ sa môže vždy bez nutnosti Registrácie zoznámiť s obsahom Ponúk. K odpovedi na Ponuku je požadovaná registrácia. V prípade, že neregistrovaný Užívateľ využije možnosť odpovedi na Ponuku, bude jeho Registrácia automaticky vykonaná.
  2. Prevádzkovateľ nie je za zverejnené Ponuky práce zodpovedný. Všetky Ponuky sú len informatívneho charakteru, nepredstavujú návrh na uzatvorenie akejkoľvek zmluvy, ani nezakladajú právo Užívateľa na účasť vo výberovom konaní na príslušnú pozíciu.
 6. Ochrana súkromia
  1. Zásady ochrany súkromia Služby sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese www.ekariera.sk/ochrana-sukromia, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Súhlasom s týmito Podmienkami súhlasí Užívateľ tiež s uvedenými zásadami ochrany súkromia.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Užívateľ berie na vedomie, že súčasti Služby alebo jej obsah, najmä Kurzy, môžu predstavovať vlastníctvo chránené zákonom. Užívateľ je oprávnený Službu užívať výlučne prostredníctvom webového rozhrania dostupného na internetovej adrese www.ekariera.sk, a to za účelom bežného užitia zamýšľaného Prevádzkovateľom. Službu, akékoľvek jej súčasti alebo obsah, nie je dovolené užívať za iným účelom bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa alebo držiteľov príslušných práv.
  2. Užívateľ nesmie pri užívaní Služby používať postupy, softwarové nástroje či skripty, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na prevádzku Služby, najmä narušovať funkčnosť Služby alebo spôsobovať jej neprimerané zaťaženie. Užívateľ tiež nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla predstavovať neoprávnený zásah do Služby vzhľadom k jej účelu a fungovaniu.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, že Služba nemusí byť nepretržite dostupná, a to najmä z dôvodov technických problémov alebo pravidelnej údržby. Ďalej si Prevádzkovateľ vyhradzuje tiež právo Službu meniť alebo kedykoľvek ukončiť jej poskytovanie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy spôsobené Užívateľovi nedostupnosťou, zmenami alebo ukončením poskytovania Služby.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade porušenia týchto Podmienok či záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky zablokovať Užívateľovi bez akejkoľvek náhrady prístup k Službe alebo zrušiť jeho užívateľský účet.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu jednostranne meniť, a to najmä z dôvodu zmien Služby, zmien na strane Prevádzkovateľa alebo zmien záväzných právnych predpisov. Na zmenu Podmienok Prevádzkovateľ upozorní Užívateľa najmenej 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok, a to prostredníctvom Služby alebo správou zaslanou na registrovanú e-mailovú adresu Užívateľa. Užívateľ je oprávnený predmet zmeny Podmienok odmietnuť, a to žiadosťou o zrušenie svojho užívateľského účtu v Službe, prípadne tým, že nebude naďalej Službu využívať.
  6. Všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, a to s výnimkou prípadov, kedy Užívateľ ako spotrebiteľ nesmie byť zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia iného právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné odchýliť.
  7. Všetky spory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
  8. Užívateľ, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vimvic.cz , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva spotrebiteľa. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Užávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len orgán ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam orgánov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Užívateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná prostredníctvom webovej stránky: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Užívateľ – spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Užívateľom ktorý je spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Orgán ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  9. Užívateľ sa môže so svojimi sťažnosťami kedykoľvek obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 7.12. týchto Podmienok. S prípadnými sťažnosťami sa Užívateľ obrátiť tiež priamo na orgány štátneho dozoru v príslušnej oblasti. Dozor nad dodržiavaním príslušných zákonov na ochranu spotrebiteľa vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia.
  10. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia týchto Podmienok nie je dotknutá platnosť a účinnosť ich ďalších ustanovení.
  11. Platná a účinná verzia Podmienok je vždy dostupná na adrese www.ekariera.sk/vop.
  12. Prevádzkovateľa je kedykoľvek možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@vimvic.cz .
  13. Toto znenie Podmienok je platné a účinné od 01.01.2018

Bratislava 01.02.2018