Aké najdôležitejšie povinnosti má zamestnávateľ v rámci BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, alebo len BOZP, je jedna z najdôležitejších povinností, ktoré zamestnávateľ má. BOZP sa však rozdeľuje na ďalšie menšie povinnosti, ktoré je nutné splniť. Ktoré to sú?

Už sme spomínali, čo je to BOZP a aké povinnosti z neho zamestnávateľovi vyplývajú. BOZP sú v skratke povinnosti a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Teda ide najmä o bezpečie zamestnancov. To zahŕňa množstvo povinností a úloh, ktoré musí zamestnávateľ splniť, aby svojim zamestnancom zabezpečil bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Zamestnávateľ má množstvo povinností v rámci BOZP. Okrem tých všeobecných zásad a povinností sú tu aj ďalšie, o ktorých sa dozviete v tomto článku.

Všeobecné povinnosti BOZP

Aby sme si zopakovali, čo patrí k všeobecným povinnostiam v oblasti BOZP, tak v rýchlosti spomenieme tie najzákladnejšie. K tým patrí najmä posúdenie zamestnanca, jeho schopností, kvalifikácie, veku aj zdravotného stavu a následné priradenie zamestnanca na odpovedajúcu prácu. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie pracovného prostredia, posúdenie a vylúčenie rizika a nebezpečenstva, ako aj určenie bezpečných pracovných postupov a politiky BOZP.

Povinnosťou zamestnávateľa je tiež sledovať a zlepšovať pracovné podmienky. Ak sa napríklad zmení zdravotný stav zamestnanca, mal by zamestnávateľ reagovať preradením na inú prácu, ktorá zohľadní zdravotný stav daného zamestnanca.

Čo konkrétne musí zamestnávateľ dodržiavať v rámci BOZP?

BOZP nie je jednoduchá záležitosť, ale tvoria ho všetky možné zásady a opatrenia, ktoré je nutné dodržiavať, a to nielen zo strany zamestnávateľa, ale aj zo strany zamestnanca. Okrem tých všeobecných, musí zamestnávateľ venovať pozornosť aj konkrétnym povinnostiam. Akým?

Školenia BOZP

V pravidelných intervaloch by mal zamestnávateľ vykonávať školenia a tak oboznamovať zamestnancov s novými predpismi ako od zamestnávateľa, tak s právnymi zmenami. Rovnako budú zamestnanci vďaka týmto školeniam vedieť o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sú predvídateľné alebo už existujú. Školenie BOZP by zamestnancov malo oboznámiť aj s tým, do ktorých priestorov je zakázaný alebo obmedzený prístup, ale aj s tým, prečo tomu tak je.

Školenie v rámci BOZP by malo byť pravidelne aspoň raz za dva roky a po absolvovaní by každý zamestnanec mal podpísať formulár o konaní a absolvovaní školenia.

S čím zamestnanca oboznámiť?

Každý zamestnanec by mal vedieť o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré jeho práca prináša. Informácie, ktoré by mal vedieť sa týkajú najmä ohrození a rizík pri práci, ako im predchádzať, teda aké preventívne opatrenia dodržiavať a aké kroky v rámci prevencie zamestnávateľ podnikol.

Každý zamestnanec by tiež mal vedieť, ako postupovať v situácii, keď príde k úrazu alebo poškodeniu zdravia, alebo to, ako sa zachovať v prípade krízovej situácie, napríklad pri požiari.

Kedy školenia BOZP pre zamestnancov poskytovať?

Každý zamestnanec by si mal prejsť školením BOZP pri nástupe do práce. A potom pri zmene práce, pracoviska alebo pracovnej pozície. Určite by ste mali mať školenie BOZP aj v prípade, keď sa v práci zavádza nová technológia, pracovný postup alebo prostriedok.

Zamestnávateľ môže tieto školenia o BOZP vykonávať buď sám, môže túto úlohu zveriť zamestnancom alebo aj externej firme či inej fyzickej osobe.

Zaistenie pracovných pomôcok a ochranných prostriedkov

V rámci BOZP by mal zamestnávateľ vypracovať aj zoznam ochranných pracovných prostriedkov ako sú napríklad rukavice, slúchadlá či prilba, a tieto prostriedky zamestnancom bezplatne poskytovať. Rovnako zamestnávateľovi náleží povinnosť tieto ochranné prostriedky udržiavať vo funkčnom a použiteľnom stave, teda sa o ne musí pravidelne starať.

Čo od zamestnávateľa musíte dostať?

Ak to povaha práce vyžaduje, je zamestnávateľ povinný vám bezplatne poskytnúť pracovné oblečenie a pravidelne ich vymieňať za nové. Okrem toho musíte mať zabezpečený pitný režim, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Všetky povinnosti zamestnávateľa sú uvedené aj v zákone o BOZP. Na oblasť ochranných prostriedkov sa zameriava nariadenie vlády o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie takýchto prostriedkov.

Kontrola v rámci BOZP

V neposlednom rade je zamestnávateľ povinný vykonávať v rámci BOZP pravidelnú kontrolu a od zamestnancov požadovať dodržiavanie predpisov BOZP. A ak v rámci takejto kontroly zistí nedostatky, mal by ich bez odkladov odstrániť.

Čo všetko podlieha kontrole?

Zamestnávateľ v rámci BOZP kontroluje stav bezpečnosti, používanie ochranných prostriedkov a aj to, či sa zamestnanci riadia predpismi a nie sú napríklad pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

V rámci kontroly vás môže zamestnávateľ požiadať o preukázanie, že nie ste pod vplyvom alkoholu napríklad aj dychovou skúškou. Pozor dajte aj na miesta, kde je zákaz fajčenia.


Povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP, ako sú aj školenia BOZP, nemá zamestnávateľ veru ľahké. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú jednoducho neoddeliteľnou súčasťou každej práce. Bezpečnostným školením si musí prejsť každý zamestnanec a rovnako by ste si mali dať aj pozor na dodržiavanie predpisov BOZP aj interných nariadení. Nikdy neviete, kedy pôjde zamestnávateľ na kontrolu a nachytá vás pri porušení niektorého z nich. Alebo kedy sa vám hodí vedomosť, ako sa zachovať v krízovej situácii.

Dbajte o svoje zdravie aj o zdravie svojich zamestnancov.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Zamestnávateľ a jeho povinnosti v oblasti BOZP

BOZP je neodmysliteľnou súčasťou každej práce. A musí sa dodržiavať nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. Čo je základnou úlohou BOZP? Najmä ochrana zdravia a života zamestnancov.

Neznesiteľné horúčavy. Na čo máte nárok v práci?

Teploty sa v lete menia ako na hojdačke. Jeden deň chodíme v šortkách a tielku a ďalší takmer v zimných kabátoch. Ani jedno nie je príjemné a vždy si pri jednom budeme želať druhé a naopak. Ako je to s horúčavou na pracovisku?

Kamery na pracovisku. Má na to zamestnávateľ právo?

Kontrolovať vás môže zamestnávateľ aj pomocou kamerového systému. Nie však vždy. Kedy a ako môže zamestnávateľ používať kamery? Povieme vám to.

Ďalšie články