Pozor na náležitosti pracovnej zmluvy: Čo všetko by mala obsahovať?

Získali ste vytúžené pracovné miesto, dohodli ste sa aj na výške platu a jediné, čo zostáva je podpísanie pracovnej zmluvy. Čo by ste o nej mali vedieť, na čo sa zamerať a aké náležitosti by pracovná zmluva mala obsahovať?

Pracovná zmluva je posledným krokom, ktorý vás oddeľuje od skvelej práce. Často je však aj kameň úrazu, kedy sa o detailoch preťahujete so zamestnávateľom aj niekoľko dní. A tiež sa často stane, že zamestnanec nevie, ako by pracovná zmluva mala vyzerať a čo všetko by v nej malo byť uvedené. A práve vtedy nastávajú situácie, kedy si ju poriadne neprečítate a podpíšete nakoniec niečo, čo pre vás bude mať nepríjemné následky.

Pred podpisom pracovnej zmluvy si ju poriadne prečítajte. Zamerajte sa na náležitosti, ktoré musí obsahovať.

Čo je pracovná zmluva?

Podľa definície zákonníka práce je pracovná zmluva dokument, ktorý potvrdzuje a zakladá pracovný pomer. Musí byť podpísaná oboma stranami, teda zamestnancom aj zamestnávateľom, a vždy byť v dvoch vyhodnoteniach, rovnako pre obe strany. Uzatvára sa na dobu určitú alebo neurčitú, pričom ak nastupujete do nového zamestnania, dostanete väčšinou ako prvú pracovnú zmluvu na dobu určitú, zväčša na rok a až potom sa vám môže pracovná zmluva predĺžiť na dobu neurčitú.

Náležitosti pracovnej zmluvy

Zákonník práce uvádza, čo všetko musí pracovná zmluva obsahovať. Medzi tieto podstatné náležitosti patrí najmä:

  • druh práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať
  • miesto výkonu práce
  • deň nástupu do práce
  • výška mzdy a podmienky výplaty mzdy (ak nie je stanovená v kolektívnej zmluve)

Pozor na mzdové podmienky

V tomto bode si skontrolujte, či obsahuje výšku mzdy, výplatný termín, uvedenie, že mzda je splatná pozadu a najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, teda najneskôr v posledný deň daného mesiaca.

Okrem toho je v zmluve možné uviesť aj pracovnú dobu a jej rozvrhnutie. Najčastejšie sa uvádza v týždennom rozsahu 40 hodín týždenne. Pre zamestnanca je dôležitou súčasťou aj informácia o dovolenke a výpovednej dobe. Obsahom časti o druhu vykonávanej práce by mala byť aj stručná charakteristika práce.

Čo ďalšie náležitosti?

O podstatných náležitostiach, ktoré v zmluve musia byť uvedené vždy, sme si už povedali. Okrem nich sa však môžete stretnúť aj s pravidelnými náležitosťami, ktoré sa tiež odporúčajú v pracovnej zmluve uviesť. Medzi tieto patrí najmä zjednanie skúšobnej doby alebo už spomenutý pracovný čas, výmera dovolenky alebo splatnosť mzdy a výpovedná doba. Súčasťou pracovnej zmluvy sú aj práva a povinnosti zamestnanca.

Pozrite si vzor pracovnej zmluvy, aby ste vedeli, na čo sa pred podpisom zamerať. Nezabudnite si skontrolovať všetky vaše osobné údaje.

Môžete zmluvu meniť a zasahovať do nej?

To záleží na zamestnávateľovi, no je treba rešpektovať, že sa stále jedná o zmluvný vzťah, kde sa vyžaduje súhlas oboch strán. Istým spôsobom tak môžete navrhovať zmeny, ale rešpektovať pri tom Zákonník práce.

Nikto vás nemôže nútiť, aby ste podpísali zmluvu, s ktorou nesúhlasíte alebo vám z nej nevyplývajú výhodné podmienky.

Chyby so skúšobnou dobou

Častou príčinou, kedy nastáva porušenie pracovnej zmluvy, je zle dohodnutá skúšobná doba. Tá sa musí uzavrieť písomne najneskôr v deň nástupu do práce. Práve tu prichádza k chybám, lebo dohoda o skúšobnej dobe sa často antidatuje a teda sa uzatvára už počas trvania pracovného pomeru.

Iné chyby?

K ďalším chybám v pracovnej zmluve, vďaka ktorým môže dôjsť k jej porušeniu, je uvedenie zmluvnej pokuty. Tá v pracovnej zmluve nemá čo robiť. Ďalšou chybou je zle uvedený druh práce, kedy si zamestnávateľ rád necháva priestor pre možnosti zadávať zamestnancovi širší okruh pracovných povinností, a preto druh práce vymedzia veľmi široký.

Prílohy k pracovnej zmluve

Samozrejme sa môže stať, že s pracovnou zmluvou dostanete aj prílohy. Najčastejšie obsahujú konkrétnejší popis a charakteristiku druhu práce a konkrétne činnosti zamestnanca alebo napríklad podobu systému odmeňovania, ktorý môže mať firma špecifický.

Čo zamestnávateľ potrebuje vedieť?

Aby zamestnávateľ mohol spísať pracovnú zmluvu potrebuje od vás niekoľko osobných informácií. Bez nich sa pracovná zmluva neobíde, keďže identifikujú zamestnanca. Patrí k nim:

  • meno a priezvisko (prípadne rodné priezvisko)
  • adresa trvalého pobytu a občianstvo
  • dátum a miesto narodenia
  • rodné číslo
  • zdravotná poisťovňa
  • číslo účtu pre vyplácanie mzdy

Pozor na ďalšie otázky!

Zamestnávateľ však po vás nemôže chcieť informácie o národnosti, rodinných pomeroch, o výške vášho majetku alebo finančnej situácii alebo prípadnom tehotenstve či plánovanom tehotenstve a ďalších údajoch, ktoré hraničia s diskrimináciou zamestnanca.


Teraz už viete, čo by pracovná zmluva mala obsahovať. Ak si stále nie ste istý, vždy si od zamestnávateľa môžete vypýtať čas na dôkladné prečítanie celej zmluvy. Zamerajte sa hlavne na správnosť vašich osobných údajov a čísla účtu, ale tiež na druh práce a skúšobnú dobu. Určite si prečítajte aj práva a povinnosti zamestnanca, ktoré sú súčasťou pracovnej zmluvy.

Ak je všetko v poriadku, stačí už len váš podpis a môžete začať pracovať. My vám prajeme veľa šťastia.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Pracovná zmluva – VZOR

Dostali ste sa do fázy podpisu pracovnej zmluvy? Či už ju podpisujete na dobu určitú alebo neurčitú, vždy musí mať určité náležitosti. Ktoré to sú? A na čo si dať pozor? Pozrite si vzor pracovnej zmluvy, aby vás pri podpise nič neprekvapilo.

Ako si rozvrhnúť pracovný čas?

Pracujete vždy päť dní v týždni v rovnakom čase? Alebo naopak každý týždeň pracujete inak? To, ako máte rozvrhnutý pracovný čas závisí na zamestnávateľovi, ktorý vám ho môže rozvrhnúť rovnomerne alebo nerovnomerne. Ako teda budete pracovať?

Výpoveď z pracovného pomeru 2018 – Vzory

Rozhodli ste sa skončiť a nájsť si nové lepšie zamestnanie? Chystáte sa ukončiť zamestnanie napríklad zo zdravotných dôvodov, ale neviete si rady ako napísať výpoveď? Pomôžeme vám a poskytneme niekoľko vzorov pre rôzne druhy výpovedí.

Ďalšie články