Výpoveď z pracovného pomeru 2018 – Vzory

Rozhodli ste sa skončiť a nájsť si nové lepšie zamestnanie? Chystáte sa ukončiť zamestnanie napríklad zo zdravotných dôvodov, ale neviete si rady ako napísať výpoveď? Pomôžeme vám a poskytneme niekoľko vzorov pre rôzne druhy výpovedí.

S čím začať?

Zmena zamestnania je veľký krok. Je potrebné si ho poriadne premyslieť, než podáte výpoveď. Utrieďte si myšlienky a povedzte si, prečo chcete skončiť. Je to zo zdravotných dôvodov? Alebo ste si nesadli s kolegom či šéfom? Bossing alebo zlé pracovné vzťahy sú závažné veci, ktoré je potrebné riešiť a výpoveď sa často ukáže ako jediné riešenie.

Premyslite si, či je vaša súčasná práca naozaj taká zlá a je treba ju meniť. Uvážte, že hľadanie novej práce je behom na dlhšiu trať a pokiaľ ju už nemáte istú v čase podania výpovede, budete nejaký čas bez nej. V takom prípade je vhodné sa registrovať na úrade práce.

Ako napísať výpoveď?

Ak ste si všetko poriadne premysleli a dospeli ste k záveru, že podanie výpovede je naozaj jediným riešením, je čas na jej spísanie. Nezabúdajte, že výpoveď by vždy mala byť písomná a najlepšie zaslaná poštou s dokladom o odoslaní. Ako zamestnanec nemusíte uvádzať dôvody, ale ak ich uviesť chcete, uveďte ich tak, aby ich nebolo možné meniť a zameniť za iné.

V prípade zdravotných dôvodov je dobré priložiť k výpovedi aj lekársky posudok, ktorý presne uvádza, prečo sa danej práci naďalej nemôžete venovať.

Čo by ste o výpovedi mali vedieť?

Veľa zamestnancov nevie, že s výpoveďou sa spája mnoho ďalších vecí. Nesmieme zabúdať, že je rozdiel medzi výpoveďou a dohodou o skončení pracovného pomeru či skončením v skúšobnej dobe. Čo sa s výpoveďou spája?

Výpovedná doba

Ak podávate výpoveď, či už ako zamestnanec alebo zamestnávateľ, bude vám plynúť výpovedná doba. To je čas, ktorý v práci ešte zostanete po podaní výpovede. Väčšinou sa stanovuje na 2 mesiace, môže ale byť aj dlhšia prípadne kratšia.

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede

Odstupné

S výpoveďou ale aj so skončením dohodou sa spája aj odstupné. To vám však náleží v prípadoch, ak ste výpoveď dostali od zamestnávateľa. Výška odstupného je rôzna a odlišuje sa najmä počtom odpracovaných rokov v danej firme. Na odstupné máte nárok len v určitých prípadoch, kde príčinou nebolo pochybenie z vašej strany.

Odstupné môže byť vo výške niekoľkonásobku vášho priemerného mesačného platu. Ak ste však výpoveď podali sami dobrovoľne, odstupného sa pravdepodobne nedočkáte.

Vzory výpovedí

Existuje niekoľko foriem výpovedí. Nemýľte si tiež výpoveď a skončenie dohodou. Výpoveď má vždy určité náležitosti, ktoré vám priblížime v jednotlivých príkladoch.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

V prípade, že sa rozhodnete so zamestnávateľov ukončiť pracovný pomer dohodou, nesmiete zabudnúť, že dohoda je dvojstranný právny akt. Súhlasiť s ňou musia obidve strany. Oproti výpovedi má výhodu v tom, že je rýchlejšia a jednoduchšia. A takisto vám nemusí plynúť výpovedná doba a pracovný pomer ukončíte dňom, ktorý je uvedený v dohode.


VZOR dohody o skončení pracovného pomeru


Dohoda o skončení pracovného pomeru


uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“


Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. . . . . . . . . . . . . . . . zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na základe ktorej zamestnanec pracoval na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dôvodom k skončeniu pracovného vzťahu dohodou je . . . . . . . . . . . . . . . . . (dôvody uvádzať nemusíte; v prípade zamestnávateľ budú uvedené, ak ich požaduje zamestnanec)

Pracovný pomer sa končí dňom . . . . . . . . . . . . . . .

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnanec (podpis)

Zamestnávateľ (podpis, prípadne aj pečiatka)

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončiť ešte v skúšobnej dobe je najjednoduchším spôsobom ako ukončiť pracovný pomer. Skúšobná doba má dĺžku zväčša 3 mesiace. V prípade, ak chcete v tomto období skončiť, stačí zamestnávateľovi doručiť oznámenie o skončení v skúšobnej dobe. Skončiť môžete bez udania dôvodov.

Dajte si pozor!

V skúšobnej dobe sa na vás nevzťahuje ochranná doba, preto sa môže stať, že zamestnávateľ s vami ukončí PP aj v prípade, že ste napríklad tehotná. Pracovný pomer skončíte dňom uvedeným v oznámení o skončení. Ak ho neuvediete platí, že končíte dňom doručenia oznámenia druhej strane. Toto oznámenie by ste mali doručiť aspoň 3 dni pred predpokladaným dňom skončenia.


VZOR skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe (zo strany zamestnanca)


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov zamestnávateľa. . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

r u š í m

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal (podpis, prípadne aj pečiatka zamestnávateľa) . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . .


VZOR skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

Skončenie pracového pomeru v skúšobnej dobe (zo strany zamestnávateľa)


Názov a sídlo zamestnávateľa

Meno a priezvisko zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého pobytu zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Vám vznikol pracovný pomer s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa).V pracovnej zmluve bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesiacov.

Oznamujeme Vám, že zamestnávateľ končí Váš pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to ku dňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dátum uviesť tak, aby oznámenie bolo doručené druhej strane aspoň 3 dni pred daným dátumom)

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nie je nutné uvádzať dôvod skončenia pracovného pomeru)


V . . . . . . . . . . . . . . dňa. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Výpoveď z pracovného pomeru (zo strany zamestnanca)

Neviete, ako napísať výpoveď, alebo ako správne podať výpoveď z pracovného pomeru? Môžete ju podať ako zamestnanec kedykoľvek a nemusíte uvádzať dôvody. Nezabudnite však, že v tomto prípade vám plynie výpovedná lehota. Ak ste sa so zamestnávateľom v pracovnej zmluve nedohodli inak, nemáte nárok na odstupné.


VZOR výpovede zo strany zamestnanca


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca


Názov zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Výpoveď


V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . (uviesť dĺžku výpovednej doby) výpovednej doby ku dňu . . . . . . . . . . . . . . . (uveďte posledný deň v práci).


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Výpoveď z pracovného pomeru (zo strany zamestnávateľa)

V prípade výpovede danej zamestnávateľom musia byť uvedené dôvody pre podanie výpovede. V takomto prípade, ak dostanete výpoveď od zamestnávateľa, vám rovnako plynie výpovedná doba, máte však nárok na odstupné. Zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď, ak ste v ochrannej lehote.


VZOR výpovede zo strany zamestnávateľa


Názov a sídlo zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Meno a priezvisko zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliska zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Výpoveď


Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . .pracujete v našej spoločnosti na pozícii . . . . . . . . . . . . . ..

Z dôvodov. . . . . . . . . . . . . .(dôvody je potrebné uviesť presne, aby nemohlo dôjsť k ich zámene) dávam Vám výpoveď podľa § 63 Zákonníka práce

Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, v dĺžke . . . . . . . . . . . . . .(dĺžka sa odvíja od počtu odpracovaných rokov, prípadne sa strany na jej dĺžke dohodli v pracovnej zmluve), a to ku dňu . . . . . . . . . . . . . .

Náleží Vám odstupné vo výške . . . . . . . . . . . . . .(výška sa odvíja od počtov odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa), ktoré Vám bude vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom termíne určenom na výplatu mzdy.


V. . . . . . . . . . . . . . . dňa. . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pečiatka a podpis zamestnávateľa


Zamestnanec výpoveď osobne prevzal dňa: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zamestnanca)

Zamestnanec odmietol výpoveď prevziať: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zodpovedného zamestnanca)

Okamžité skončenie pracovného pomeru (zo strany zamestnanca)

Od výpovede sa táto forma skončenia pracovného pomeru odlišuje tým, že je možné ju podať v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny a PP končí hneď druhým dňom od doručenia. Využiť sa však môže len v určitých prípadoch.

Zamestnanec môže okamžité skončenie využiť v prípadoch ako je nevyplatenie mzdy do 15 dní po splatnosti, zo zdravotných dôvodov, ak ste nebol zamestnávateľom preradený na inú pozíciu alebo je váš život či zdravie v bezprostrednom ohrození.


VZOR okamžitej výpovede zo strany zamestnanca


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca


Názov zamestnávateľa . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru


Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . . . pracujem vo Vašej spoločnosti na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podľa lekárskeho posudku (prípadne uviesť iný dôvod pre okamžité skončenie PP) . . . . . . . . . . . . . . . . (uviesť meno a priezvisko lekára) zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., ktorý som Vám predložil dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na pracovisku nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite ukončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca


Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . (podpis a pečiatka zamestnávateľa) dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Okamžité skončenie pracovného pomeru (zo strany zamestnávateľa)

Zamestnávateľ naopak len v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny na strane zamestnanca, prípadne, ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin. Tiež nesmie okamžite ukončiť pomer so zamestnancom v ochrannej lehote.


VZOR okamžitej výpovede zo strany zamestnávateľa


Názov a sídlo zamestnávateľa


Meno a priezvisko zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliska zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Okamžité skončenie pracovného


Podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP okamžite s Vami končíme pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . . z dôvodov. . . . . . . . . . . . . . . (uviesť presný a konkrétny dôvod) . . . . . . . . . . . . . . . závažne ste porušili pracovnú disciplínu tým, že . . . . . . . . . . . . . . . (konkrétne porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom).

Platný pracovný poriadok účinný od . . . . . . . . . . . . . . . považuje tento skutok za závažné porušenie pracovnej disciplíny, a preto nie je možné Vás ďalej v pracovnom pomere zamestnávať, a to ani počas výpovednej doby.

Váš pracovný pomer sa preto skončí doručením písomného vyhotovenia okamžitého skončenia pracovného pomeru.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pečiatka a podpis zamestnávateľa


Zamestnanec osobne prevzal dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zamestnanca)

Zamestnanec odmietol prevziať: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zodpovedného zamestnanca)


Teraz už budete vedieť, ako spísať výpoveď či dohodu, ak sa rozhodnete pre zmenu práce. Ak sa k podaniu výpovede chystáte a ešte nemáte iné zamestnanie, určite si pozrite ponuku práce na našom webe. Môžete aj ohodnotiť svojho zamestnávateľa.

Nezabudnite, že uvedené vzory sú informatívne. Vždy prispôsobte výpoveď svojej situácii. V prípade uvedenia dôvodov ich uvádzajte presne a konkrétne, aby ich nebolo možné meniť a zameniť za iné. Prajeme veľa šťastia v novej práci.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpoveď a ako na ňu

Už vás to v práci nebaví? Cítite, že sa už nikam nepohnete? Alebo už neviete vystáť svojho šéfa či kolegov? Možno jednoducho potrebujete zmenu. Ak už sa v práci necítite dobre alebo chcete skúsiť niečo nové, je čas to skončiť.

Kedy máte nárok na odstupné? A aká je jeho výška?

Odchádzate z práce? A podali ste výpoveď sami alebo vám ju dal zamestnávateľ? V akých prípadoch máte nárok na získanie odstupného?

Ďalšie články