Pracovná zmluva – VZOR

Dostali ste sa do fázy podpisu pracovnej zmluvy? Či už ju podpisujete na dobu určitú alebo neurčitú, vždy musí mať určité náležitosti. Ktoré to sú? A na čo si dať pozor? Pozrite si vzor pracovnej zmluvy, aby vás pri podpise nič neprekvapilo.

Než podpíšete pracovnú zmluvu a pustíte sa do práce, celú zmluvu si skontrolujte a prečítajte. Mala by obsahovať podstatné náležitosti a ďalšie údaje. My vám ukážeme, ako taká pracovná zmluva vyzerá, aby vás v nej nič neprekvapilo.

Čo musí pracovná zmluva obsahovať?

V Zákonníku práce je uvedené, čo všetko musí pracovná zmluva obsahovať, aby bola platná. Medzi tieto podstatné náležitosti patrí najmä:

  • druh práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať
  • miesto výkonu práce
  • deň nástupu do práce
  • výška mzdy a podmienky výplaty mzdy (ak nie je stanovená v kolektívnej zmluve)

K ďalším náležitostiam patrí dohoda o skúšobnej dobe, výmera dovolenky, pracovný čas, výpovedná doba, ale aj splatnosť a výplata mzdy. Okrem toho môže obsahovať aj prílohy, kde sa môže bližšie špecifikovať druh a charakteristika práce a konkrétne činnosti zamestnanca alebo napríklad aj špecifický systém odmeňovania, ak taký firma má. Vzor pracovnej zmluvy sa často odlišuje a zmluva tak nemusí byť vždy rovnaká. Je jasné, že firmy si ju budú prispôsobovať.

Nezabudnite na osobné informácie

Bez niekoľkých osobných informácií o zamestnancovi sa zamestnávateľ pri spísaní pracovnej zmluvy nezaobíde. Je treba mu tak poskytnúť vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu a tiež číslo účtu.

Čo uvádzať nemusíte?

Ak po vás zamestnávateľ chce informácie o rodinnej, majetkovej alebo finančnej situácii, národnosti, sexuálnej orientácii alebo napríklad tehotenstve, už sa môže jednať o diskrimináciu zamestnanca. Dajte si na podobné otázky pozor.

Existuje viac druhov pracovnej zmluvy

Okrem klasickej pracovnej zmluvy existujú aj ďalšie typy, ktoré sú však o niečo zložitejšie a prepracovanejšie. Jedná sa najmä o manažérske zmluvy. Tiež sa môžete stretnúť s kolektívnou zmluvou, ktorú majú väčšinou veľké firmy, kde sú vyjednané vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

Každá pracovná zmluva bude odlišná od iných, pretože sa vždy bude meniť pracovná pozícia aj druh práce.

Výpoveď z pracovného pomeru

V pracovnej zmluve môžu byť uvedené aj veci okolo výpovede. Nie je to však bežná prax. Avšak na základe napríklad dĺžky trvania pracovného pomeru sa vám určuje aj výpovedná doba. Tá môže byť 1 - 3 mesiace. Rovnako sa určuje aj odstupné, ak naň máte nárok. Aj výpoveď musí mať svoje náležitosti.

Ak sa náhodou chystáte podať výpoveď, pozrite si aj vzory výpovedí. Pomôžu vám napísať výpoveď správne. Ešte pred tým sa však musíte rozhodnúť, či podáte výpoveď alebo skončíte PP dohodou.


VZOR Pracovnej zmluvy


Pracovná zmluva


uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi


zamestnávateľom:


názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ďalej len „zamestnávateľ“


a



zamestnancom:


meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ďalej len „zamestnanec“


I.

Druh práce

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať tento druh práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Charakteristika práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II.

Deň nástupu do práce

2.1 Zamestnanec nastúpi do práce dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od . . . . . . . . . . . . . .do . . . . . . . . . . . . .

2.3 Pracovný pomer je dohodnutý bez skúšobnej doby.

2.4 Dĺžka výpovednej doby je ustanovená v § 62 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.


III.

Miesto výkonu práce

3.1 Miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ môže zamestnanca vysielať na pracovné cesty na nevyhnutne potrebné obdobie podľa svojich potrieb, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas.


IV.

Mzda

4.1 Mzda za vykonanú prácu je dohodnutá vo výške . . . . . . . . . . . . . € brutto mesačne.

4.2 Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do . . . . . . . . . . dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v SR, určený zamestnancom v záhlaví tejto zmluvy. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia mzdy.


V.

Pracovný čas

5.1 Pracovný čas zamestnanca je . . . . . . . hodín týždenne. Pracovný čas je rozvrhnutý rovnomerne/nerovnomenre a zamestnanec bude prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať v . . . . . . . . . . . . . prevádzke.


VI.

Dovolenka

6.1 Výmera dovolenky je daná ustanovením § 103 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.


VII.

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

7.1 Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť dohodnutú mzdu a vytvárať vhodné pracovné podmienky.

7.2 Zamestnanec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s vnútorným predpismi zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s ustanoveniami upravujúcimi zákaz diskriminácie, s právami a povinnosťami, ako aj s iným skutočnosťami nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce.

7.3 Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

7.4 V deň skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi všetky dokumenty, ktoré patria alebo majú nejaký vzťah k činnosti zamestnávateľa a ktoré má priamo alebo nepriamo pod kontrolou.

7.5 Zamestnanec sa zaväzuje oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu zmenu mena a/alebo priezviska, bydliska, ako aj všetky ďalšie skutočnosti týkajúce sa jeho osoby, ktoré by mohli mať vplyv na výkon práce u zamestnávateľa.

7.6 Zamestnanec podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

7.7 Zamestnanec je povinný si vyžiadať od zamestnávateľa predchádzajúci písomný súhlas v prípade, že má záujem vykonávať zárobkovú činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa podľa výpisu z obchodného registra zamestnávateľa.


VIII.

Osobitné ustanovenia

8.1 Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím osobám. Zamestnanec sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvie pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním, nebude využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci pracovnej činnosti pre zamestnávateľa.


IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Dohodnutý obsah tejto pracovnej zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

9.2 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.

9.3 Pracovná zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu, a s prílohou č. 1 ako jej neoddeliteľnou súčasťou (ak je príloha súčasťou zmluvy).

9.4 Zmluvné strany si pracovnú zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.


V . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa. . . . . . . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnanec (podpis)

Zamestnávateľ (podpis, prípadne aj pečiatka)


Vďaka vzoru pracovnej zmluvy teraz budete vedieť, na čo si dať pozor. Nezabudnite si všetko poriadne prečítať a skontrolovať si všetky údaje. Uvedený vzor je však len informatívny. Je potrebné sledovať vlastnú situáciu, ktorej je nakoniec aj pracovná zmluva prispôsobená.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Výpoveď z pracovného pomeru 2018 – Vzory

Rozhodli ste sa skončiť a nájsť si nové lepšie zamestnanie? Chystáte sa ukončiť zamestnanie napríklad zo zdravotných dôvodov, ale neviete si rady ako napísať výpoveď? Pomôžeme vám a poskytneme niekoľko vzorov pre rôzne druhy výpovedí.

Polovičný úväzok: Kedy sa vyplatí a aké sú výhody?

Chcete si nájsť prácu, ale na trvalý pracovný pomer nemáte kapacitu? Či už vám zdravie alebo čas nedovoľuje pracovať na celý úväzok, nezúfajte. Máte možnosť získať v práci polovičný alebo skrátený úväzok.

Pozor na náležitosti pracovnej zmluvy: Čo všetko by mala obsahovať?

Získali ste vytúžené pracovné miesto, dohodli ste sa aj na výške platu a jediné, čo zostáva je podpísanie pracovnej zmluvy. Čo by ste o nej mali vedieť, na čo sa zamerať a aké náležitosti by pracovná zmluva mala obsahovať?

Ďalšie články