Čo je titul MBA za menom a ako prebieha MBA štúdium?

Titul MBA je skratka anglického Master of Business Administration. Ide o moderný manažérsky vzdelávací program, ktorý predstavuje modernú formu postgraduálneho vzdelávania. Titul MBA otvára nové možnosti pre profesijný a osobnostný rast absolventa štúdia.

Pre koho je vhodný študijný plán MBA, aká je cena za titul MBA, a ktoré výhody môže priniesť titul MBA zamestnancom a podnikateľom? Môže znamenať titul MBA v životopise do práce aj kariérny rast? Poďme spolu nájsť odpovede na tieto zásadné otázky, týkajúce sa titulu MBA.

Čo je titul MBA

O titule MBA, M.B.A., alebo Master of Business Administration už počul asi každý. Čo je titul MBA, ak sa naň pozrieme bližšie? V prvom rade je dôležité povedať, že MBA titul je postgraduálny program, ktorý pochádza z anglosaských krajín. Čo znamená titul MBA pre anglosaský svet, nemá na Slovensku rovnaký význam. Titul MBA sa zapisuje v rôznych častiach sveta odlišne. Používa sa MBA skratka bez bodiek i s bodkami ako M.B.A. Doslovný preklad MBA skratky ja "majster obchodnej administratívy". Na Slovensku je tento neakademický titul MBA, ktorý sa píše skôr za menom, udeľovaný od 90. rokov minulého storočia.

MBA titul ani štúdium MBA nenahradzuje vysokoškolské vzdelanie ako je bakalárske, magisterské, alebo doktorandské. Titul MBA je plán celoživotného kariérneho vzdelávania, ktorý dopĺňa vyššie zmienené formy vysokoškolského štúdia. Štúdium MBA je vhodné pre riadiacich pracovníkov a pracovníčky a v niektorých krajinách je MBA skratka dokonca vstupenkou ku kariérnemu rastu a dosahovaniu vyšších a lepšie platených pracovných pozícií.

MBA titul je určený predovšetkým manažérom, zástupcom štátnej správy, riaditeľom firiem, ale tiež podnikateľom, živnostníkom a pracovníkom neziskového sektora.

Pre titul MBA za menom sa rozhodujú predovšetkým manažéri, zástupcovia štátnej správy, riaditelia firiem, ale tiež podnikatelia, živnostníci a pracovníci neziskového sektora. MBA programy sú týmto osobám zostavené priamo na mieru, pretože štúdium MBA spočíva v osvojení si praktických zručností. MBA studium vedie k tomu, že riadiace osoby (manažéri, podnikatelia a riaditelia) získajú predovšetkým také znalosti, ktoré môžu vo svojom odbore využiť. Štúdium MBA poskytuje praktické schopnosti, ktoré rozvíjajú vedenie osôb a manažérske schopnosti jednotlivcov.

Má MBA titul význam?

Pokiaľ MBA studium a titul MBA nenahradí štúdium vysokej školy, aký má potom MBA titul význam? Štúdium MBA je celoživotné vzdelávanie, ktoré dáva cenné praktické skúsenosti ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre titul MBA na Slovensku. MBA skratka naviac doplňuje a rozširuje prípadné štúdium vysokých škôl.

Pri porovnaní platov držiteľa MBA titulu a človeka bez titulu nie je pochýb o tom, že titul MBA na Slovensku môže pomôcť k lepším platovým podmienkam a k získaniu vysnenej pracovnej pozície. Zamestnanec po absolvovaní štúdia a získaní titulu MBA si môže podať žiadosť o zvýšenie platu a určite má šancu u zamestnávateľa uspieť. Zamestnávatelia vďaka titulu MBA za menom zistia, že uchádzač s MBA skratkou za menom, na rozdiel od ostatných uchádzačov, disponuje aktuálnymi znalosťami v danom obore. Pre ľudí, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie, má MBA titul význam tiež. Štúdium MBA môže začať aj osoba s dokončeným stredoškolským vzdelaním a s maturitou.

Vďaka titulu MBA je možné kariérne rásť alebo si výrazne finančne polepšiť.

Aj štúdium MBA online môže priniesť lepšie platové podmienky v príslušnom obore. Konkurencia sa neustále zvyšuje, tlak spoločnosti cieli na čo najlepšie výsledky a zamestnanci vyhľadávajú pozície s ponukou nadštandardných miezd. Aj preto má MBA titul význam. MBA štúdium s následným titulom MBA prináša výhody všetkým stranám: zamestnávateľom i nositeľom titulu MBA za menom.

Ako prebieha MBA štúdium

MBA štúdium sa sústredí hlavne na vzdelanie v určitej oblasti (typickým príkladom je napríklad účtovníctvo, marketing, MBA financie a i.) a zahŕňa ďalšie voliteľné predmety. MBA štúdium býva najčastejšie šité na mieru študentom, či ide o denné MBA štúdium, večerné a víkendové štúdium MBA či dištančné online MBA studium. V USA je štúdium MBA akreditované. To znamená, že školy, poskytujúce tituly MBA za menom, musia spĺňať určité kvalitatívne štandardy.

V Slovenskej republike nie sú MBA programy akreditované. Je to však medzinárodne uznávaný titul. Školy ponúkajúce online MBA (či inú formu MBA štúdia) nemajú povinnosť akreditovať daný MBA program. Podať si prihlášku na MBA štúdium nie je nič obtiažne.

Niektoré školy umožňujú podanie prihlášky v priebehu celého roka. Každá škola si stanovuje vlastné podmienky na štúdium MBA. Sú školy, ktoré majú iba prijímacie skúšky, na iných je nutné absolvovať motivačný pohovor. Súčasťou prijímacieho konania môže byť tiež test manažérskych zručností a celkom bežné je absolvovať test z angličtiny, či pohovor v angličtine. Je to preto, že u veľkej časti škôl poskytujúcich titul MBA prebieha štúdium v anglickom jazyku.

Dĺžka MBA štúdia na Slovensku trvá bežne jeden až dva roky. Štandardná dĺžka štúdia je však najčastejšie jeden rok, teda dva semestre. Štúdium MBA prebieha najčastejšie cez víkendy, pretože školy počítajú s tým, že študenti pracujú. S tým sa spája fakt, že štúdium MBA si môžu často dovoliť finančne zaistení ľudia. Získať titul MBA za menom nie je lacné. MBA titul cena začína na sume viac ako 3000 €, a to v akciovej ponuke. Celková suma za štúdium môže však presiahnuť aj viac ako 15 000 €. Niet preto divu, že zamestnaci označujú príspevok od zamestnávateľa na štúdium MBA za veľký benefit.

MBA program a nadväzujúce MBA skratky

Existuje množstvo MBA programov, ktoré sú zakončené skúškami a získaním odlišných druhov titulov. V USA sa udeľujú bakalárske tituly:

  • Titul Bachelor of Business Administration (BBA alebo B.B.A.) - titul bakalárskej úrovne v oblasti obchodu a obchodnej administratívy.
  • Titul Master of Business Administration (MBA alebo M.B.A.) - titul magisterského stupňa v odbore manažment, účtovníctvo, podnikanie, atď.
  • Doktorský titul Doctor of Business Administration (DBA alebo D.B.A.) - najvyššia úroveň manažérskeho vzdelávania, určená pre vrcholových manažérov na senior pozíciách.
  • Titul Bachelor of Arts (BA alebo B.A.) - titul bakalárskeho stupňa udeľovaný v oblasti humanitných a spoločenských vied.
  • Titul Bachelor of Science (BS, B.S. alebo BSc, B.Sc.) - titul bakalárskeho stupňa udeľovaný v oblasti vedy, matematiky, technickej vedy a pod.
  • Titul Master of Laws (LLM alebo LL.M.) - určený pre osoby zaoberajúce sa obchodným právom (ľudia vo vrcholovom manažmente alebo právnici a advokáti).
  • Titul Master of Public Administration (MPA alebo M.P.A.) - titul určený pre manažérov v oblasti verejnej správy a pre osoby v manažmente neziskových organizácií.

Čo je potrebné splniť pre MBA titul

Ako bolo uvedené vyššie v článku, množstvo MBA programov prebieha v angličtine a prijímacie skúšky obsahujú pohovor v angličtine. Je preto dôležité ovládať určitú úroveň anglického jazyka. Pokiaľ záujemca o titul MBA za menom neovláda angličtinu, nemusí si zúfať. Existujú aj MBA programy v slovenčine. Vzhľadom na to, že ide o postgraduálne štúdium, niektorým školám stačí len maturita, iné požadujú aspoň bakalársky titul.

Získanie MBA titulu trvá od jedného až do dvoch - troch rokov. Záleží od toho, či prebiehalo štúdium MBA dennou formou, alebo ako MBA online kurz. Program MBA je zakončený záverečnou ústnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Forma štúdia online MBA sa zakončuje kompletne online.

MBA štúdium nie je zahrnuté v slovenskom systéme vysokoškolského štúdia, preto tituly MBA získané na niektorých slovenských školách nie je možné uznať. Štúdium MBA a získanú MBA skratku je možné uznať, pokiaľ bol MBA titul za menom získaný na vysokej škole v zahraničí. Podľa slovenskej legislatívy totiž nejde o akademický titul.

Kde získať titul MBA za menom

Najlepšie a najjednoduchšie je študovať MBA v Bratislave. Najširší výber MBA programov a kvalitná výuka je ponúkaná v hlavnom meste Slovenskej republiky. Študovať je možné aj v Prešove, či v Košiciach. Titul za menom MBA je možno získať aj v krajských mestách. Študijné programy MBA ponúka napríklad aj mesto Žilina.

Čo ale robiť, pokiaľ záujemcovi o titul MBA za menom nevyhovuje ani jedno zo spomínaných miest? Riešením je vyskúšať MBA online kurz. Online MBA prebieha prostredníctvom internetu a prezenčná dochádzka na výuku nie je povinná.

Kedy sa rozhodnúť pre titul MBA

MBA skratka nenahradzuje vysokoškolské vzdelanie. Titul MBA na Slovensku ako celoživotné kariérne vzdelávanie je určený predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti a prehĺbiť znalosť v obore. V každom prípade je vhodné najskôr zvážiť, či má MBA titul za menom význam a či sa vynaložené náklady potencionálnemu záujemcovi v budúcnosti vrátia. MBA titul cena nie je práve zanedbateľná.

Pokiaľ štúdium MBA nie je pre záujemcu príliš finančne náročné a má dojem, že sa mu môže venovať naplno, potom smelo do jeho absolvovania. Predovšetkým, pokiaľ chce uchádzač o titul MBA získať širší prehľad v danom obore, dôležité kontakty a praktické znalosti. V niektorých medzinárodných spločnostiach je MBA titul za menom podmienkou pre ďalší kariérny rast.

Výhody pre nositeľov MBA skratky

Z prieskumu spoločnosti Insight vychádza, že sa takmer polovica absolventov MBA štúdia nedočkala povýšenia. Jedna z najpodstatnejších výhod získania MBA skratky za menom je nadväzovanie kontaktov. Táto výhoda je dokonca dôležitejšia ako zvýšenie platu, či kariérny rast. Napriek tomu pri porovnaní platov jasne víťazí držiteľ MBA titulu. Štúdium MBA si zaplatia predovšetkým manažéri, pôsobiaci na vysokých postoch v rôznych oboroch z odlišných kútov Slovenskej republiky. Ďalšou nespornou výhodou sú nové ponuky práce a pracovné príležitosti, ktoré pred tým neboli pre uchádzača bez titulu MBA dostupné.

Najpodstatnejší prínos štúdia MBA je získanie veľmi dôležitých kontaktov. Prínosný je náhľad a skúsenosti ostatných študentov. Zo spolužiakov online MBA štúdia sa často stanú dôležití obchodní partneri. Celá výuka je veľmi praktického rázu, doplnená teoretickými znalosťami. Predmety vedú často poprední slovenskí manažéri, vďaka ktorým študenti získajú všeobecný prehľad o fungovaní spoločnosti a praktikách v danom obore.

Správne písanie titulu MBA

Pri veľkom množstve titulov, ktoré je možné získať, sa ukazuje niekoľko variantov písania titulu MBA. Zahraničné tituly, ktorým je aj MBA, nemajú celkom jednotné spôsoby správneho písania. Môžeme sa preto stretnúť ako s „MBA", tak s „M.B.A.". Písanie titulu MBA sa uvádza vždy za čiarku po priezvisku nasledovne: Mgr. Karol Malý, MBA.

Pokiaľ má osoba titul za menom MBA a má aj ďalšie tituly, oddeľujú sa od seba čiarkami. Nositelia viacerých titulov môžu mať aj tituly, ktoré sa píšu pred meno. V takom prípade by bolo správne písanie titulu MBA (a nielen toho) takto: Ing. Mgr. Karol Malý, PhD., MBA. Odporúča sa písať tituly v takom poradí, v akom ich daná osoba získala.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Home office: Benefit modernej doby

Home office alebo „prácu z domu“ v súčasnosti využíva čoraz viac ľudí. A mnohé firmy ho majú na zozname benefitov, ktoré poskytujú. Ako to ale je v skutočnosti? A ako home-office funguje?

Pripravte sa na pohovor a zvýšte šancu na úspech

Desiatky rozoslaných životopisov. Odmietavé e-maily. A zrazu to príde. Pozvanie na pohovor. Srdce vám búši. Neviete popadnúť dych. Čo teraz? Čo by ste mali spraviť? Ako zvládnuť pohovor? To vám hneď prezradíme. A nie je to nič zložitého.

Takto mileniáli menia trh práce

S tým ako generácia Baby Boomers starne, zanecháva za sebou miesto pre generáciu X a generáciu Y, teda mileniálov. Pozrite sa, ako tieto generácie menia management firiem a pretvárajú trh práce a samotnú ekonomiku.

Ďalšie články