Výpoveď dohodou | Vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru

Najjednoduchším spôsobom, ako odísť zo zamestnania je dohodnúť sa so zamestnávateľom na podmienkach ukončenia pracovného vzťahu. Pozrieme sa na to, ako vyjednať čo najvýhodnejší odchod a za akých okolností máte nárok na odstupné.

Zmena zamestnania patrí k prirodzenému ekonomickému cyklu každého jedinca, či už pracujete na trvalý pracovný pomer alebo máte dohodu o pracovnej činnosti . Rozviazať pracovný pomer možno pomerne jednoducho niekoľkými spôsobmi a z rozličných, prevažne osobných dôvodov. Naozajstné umenie je odísť zo zamestnania, pričom ste spokojný vy aj váš bývalý zamestnávateľ.

Ukončenie pracovného pomeru dohodou

Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom je druh právneho vzťahu. Tento vzťah môže byť vypovedaný každou zmluvnou stranou osobitne, vtedy ide o výpoveď z pracovného pomeru. Čoraz častejšie naberá na použití dohoda o ukončení pracovného pomeru, kde obidve zmluvné strany sa zhodnú na podmienkach rozviazania pracovného vzťahu.

Výhody skončenia pracovného pomeru dohodou

 • pracovný vzťah sa končí dohodnutým termínom
 • osobná konštruktívna kritika, ktorá posilní vašu kariéru
 • bez udania dôvodov skončenia pracovného vzťahu

Nevýhody skončenia pracovného pomeru dohodu

 • obidve zmluvné strany sa musia zhodnúť na podmienkach ukončenia právneho vzťahu
 • nárok na odstupné získava zamestnanec len v určitých prípadoch

Čo musí obsahovať správne napísaná dohoda o skončení pracovného pomeru?

Každá právne stabilná dohoda o skončení pracovného pomeru by mala byť vytvorená písomnou formou. Ústna dohoda o ukončení pracovného pomeru spôsobuje problémy, aj keď jej použitie nie je nijako penalizované zákonom. Obsah dohody o ukončení práce nie je striktne určený, no musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • jasné označenie zmluvných strán dohody,
 • jasne prejavená vôľa, že obidve strany súhlasia s predmetom dohody,
 • stanovenie dátumu právoplatného ukončenia pracovného pomeru,
 • dôvody skončenia pracovného pomeru (ak o odôvodnenie požiada zamestnanec alebo pre dôvody zo strany zamestnávateľa).

Ak má zamestnávateľ pracovný pomer s mladistvým zamestnancom úspešne ukončiť dohodu, je povinný si vyžiadať vyjadrenie zákonného zástupcu.

Vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou


Dohoda o ukončení pracovného pomeru


uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“


Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. . . . . . . . . . . . . . . . zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na základe ktorej zamestnanec pracoval na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dôvodom k skončeniu pracovného vzťahu dohodou je . . . . . . . . . . . . . . . . . (dôvody uvádzať nemusíte; v prípade zamestnávateľa budú uvedené, ak ich požaduje zamestnanec)

Pracovný pomer sa končí dňom . . . . . . . . . . . . . . .

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnávateľ (podpis, prípadne aj pečiatka)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnanec (podpis)

Kedy máte nárok na odstupné?

Pokiaľ uzatvárate dohodu o skončení pracovného pomeru, tak máte podľa zákonníka determinujúceho výpoveď z pracovného pomeru v roku 2021 , nárok na odstupné máte len v určitých špecifických prípadoch. Jedná sa o prípady, kedy:

 • zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje výkon práce a zamestnanec nesúhlasí so zmenou,
 • zamestnanec stratil, vzhľadom na svoj zdravotný stav, dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Minimálna výška odstupného pri dohode o skončení pracovného pomeru

Minimálna výška odstupného sa počíta podľa počtu odpracovaných rokov, nie podľa priemernej mzdy, ako by sa niekto mohol domnievať. Zamestnávateľ môže poskytnúť aj väčšie odstupné, pokiaľ sa účastníci zmluvy vzájomne zhodnú a odôvodnia jeho výšku.

 • 1x priemerný mesačný zárobok pri pracovnom pomere trvajúcom menej ako 2 roky
 • 2x priemerný mesačný zárobok pri pracovnom pomere trvajúcom 2-5 rokov
 • 3x priemerný mesačný zárobok pri pracovnom pomere trvajúcom 5-10 rokov
 • 4x priemerný mesačný zárobok pri pracovnom pomere 10-20 rokov
 • 5x priemerný mesačný zárobok pri pracovnom pomere viac ako 20 rokov

Ak však zamestnávateľ ukončí pracovný pomer so zamestnancom kvôli zdravotným dôvodom vzniknutým z pracovného úrazu, pri dodržaní všetkých zásad bezpečnostných pravidiel, je zamestnávateľ povinný dať odchádzajúcemu zamestnancovi odstupné v hodnote najmenej 10x výška jeho priemerného platu.

Ak vás práca nenapĺňa a nikam neposúva, vždy je tu čas na zmenu. S dohodou o skončení pracovného pomeru môžete opustiť súčasné zamestnanie bez dlhotrvajúcej výpovednej doby a začať si hľadať prácu svojich snov!

Zaujímajú vás aktuálne zmeny v súvislosti s podávaním výpovede? Určite si pozrite výpoveď z pracovného pomeru v roku 2021.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako sa obliecť na pracovný pohovor?

Pozvali vás na pohovor? Gratulujeme. Ešte však nemáte vyhraté. Po domácej príprave na vás čaká ešte jedna ťažká skúška. Ako sa obliecť na pohovor? Možností je priveľa. Nebojte sa, my vám poradíme.

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Práca na dohodu. Čo potrebujete vedieť?

Pracujete na dohodu? Ale na akú? Druhov dohôd je toľko, že sa v tom niekedy nedá vyznať. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, brigádnické dohody. Ale viete aký je medzi nimi rozdiel? Ak to chcete vedieť, tak čítajte ďalej.

Ďalšie články