Hospodársky výsledok: Ukazovateľ zisku či straty

Čo je to zisk? Pre podnikateľov je zisk jeden z hlavných dôvodov, prečo začať podnikať a ako mať úspech. Iste občas platí, že risk je zisk. Zisk firiem ako výsledok hospodárenia (hospodársky výsledok) je tiež ukazovateľom, ako sa danej spoločnosti darí.

Porovnanie nákladov a výnosov odhalí, či má daná spoločnosť zisk alebo stratu. Pokiaľ podnikateľ berie svoje podnikanie vážne, je dobré sa zoznámiť s rôznymi druhmi zisku a tiež vedieť, ako uskutočniť výpočet zisku, výpočet marže a v neposlednom rade správne spočítať náklady a výnosy.

Čo je zisk

Zisk je samozrejme obrovským hnacím motorom a motiváciou. Známe porekadlo "Risk je zisk" počul už asi každý. Risk je zisk neplatí výhradne v bežnom živote, ale tiež v podnikaní a v obchode. Mnoho ľudí začne podnikať, pretože ich ženie vidina zisku. Čo je zisk firiem v podnikaní? Zisk firiem je ekonomický pojem, ktorý sa najčastejšie definuje ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. Je to výsledok hospodárenia (hospodársky výsledok firmy) a týka sa firiem, podnikov, spoločností a živnostníkov, ktorí si vedú účtovníctvo a zaznamenávajú zhodnotenie peňazí vložených do podnikania.

Zisk je tiež odmenou pre podnikateľov za ich činnosť. Cieľom podnikania je predovšetkým uspokojiť zákazníka, ktorý platí za službu alebo produkt. A práve to generuje podnikateľovi čistý zisk, kladný výsledok hospodárenia. Výšku zisku niektorí ľudia vnímajú ako mieru úspechu danej firmy. Ako mať úspech podľa tohto merítka? Čím vyšší čistý zisk, tým ide o úspešnejšiu firmu. Každý podnikateľ by ale mal vziať do úvahy, že vyššie zisky sú (nech už ide o podnikanie alebo investície) obvykle spojené s vyššou mierou rizika.

Každý, kto sa rozhodne podstúpiť určitú mieru rizika, by mal zvážiť, aké zhodnotenie peňazí tým dosiahne, aký zisk a výsledok hospodárenia to prinesie. Od toho sa odvíja aj výpočet marže. Je vhodné pracovať s finančnou rezervou, na ktorú sa nebude siahať, a ktorú zhodnotí napríklad šetriaci účet, iné druhy sporenia, prípadne investícia do pozemkov, alebo iný druh investícií. Pre výpočet zisku firiem sa používa výkaz ziskov a strát, takzvaná výsledovka. Zachytáva výsledok hospodárenia spoločnosti. Výsledok hospodárenia spoločnosti je známy pod svojím starším názvom hospodársky výsledok. Akým spôsobom dosiahnuť vyšší čistý zisk?

 • Znížením nákladov
 • Zvýšením výnosov

Je zrejmé, že hospodársky výsledok firmy sa zisťuje porovnaním nákladov a výnosov. Ak sú výnosy väčšie ako náklady, firma je v zisku. Pokiaľ sú naopak náklady vyššie ako výnosy, ide o stratu, ktorú má spoločnosť. Ak sú náklady a výnosy rovnaké, hospodársky výsledok firmy je nulový. V závislosti od hospodárskeho výsledku sa robí rozdelenie zisku (rozdelenie výsledku hospodárenia).

Rozdelenie zisku

Na rozdelenie výsledku hospodárenia, rozdelenie zisku, je potrebné vykonať výpočet zisku, presnejšie konečný hospodársky výsledok firmy pred zdanením. Tento finálny výsledok hodpodárenia sa získa súčtom prevádzkového hospodárskeho výsledku, finančného hospodárskeho výsledku a mimoriadneho výsledku hospodárenia. O rozdelení zisku rozhoduje sama spoločnosť. Časť zisku je možné vložiť do nejakého druhu sporenia, či do investícií (napríklad investícií do pozemkov, kryptomien, investovanie do zlata a i.). Takto sa nakladá s tzv. nerozdeleným ziskom. Nerozdelený zisk je zisk, ktorý zostane v spoločnosti po naplnení zákonných fondov, zdanení a pod. Je však dôležité, aby mala investícia vysokú likviditu.

Náklady a výnosy

Náklady znamenajú spotrebu ekonomického zdroja, ktorá je obvykle doprevádzaná aj finančným úbytkom, teda výdajom peňazí. Môže ísť o platy zamestnancov, prenájom kancelárií, alebo amortizáciu strojov. Zvláštnym prípadom sú režijné náklady. Režijné náklady sú také, ktoré nie je možné priradiť konkrétnemu jedincovi alebo napríklad ku konkrétnemu oddeleniu. Patrí sem napríklad vykurovanie, poistenie, reklama, alebo aj na upratovanie.

Naproti tomu výnosy sú získané finančné prostriedky predajom, produkciou, službami a pod. Do výnosov patria aj úroky z vkladov. Výnos nemusí byť v danom zúčtovacom období reálne splácaný, ale napriek tomu sa započítava do firemných príjmov. Porovnaním nákladov a výnosov sa zisťuje hospodársky výsledok firmy.

Marža a výpočet marže

Niekedy sa nesprávne zamieňajú pojmy zisk a obchodná marža. Tieto pojmy však nevyjadrujú rovnaké veci. Z obchodnej marže je ešte potrebné zaplatiť náklady spojené s predajom tovaru alebo služby (prenájom obchodu, mzdy, režijné náklady).

Marža vyjadruje výnos z predaja, je to rozdiel medzi ziskom a predajnou cenou a vyjadruje sa najčastejšie v percentách. Pri výpočte marže v percentách predstavuje predajná cena základ 100 %, a preto výsledok nemôže prekročiť hranicu 100 %. Pri výpočte percent zas obchodná prirážka pri výpočte marže vychádza z nákupnej ceny a hranicu 100 % môže prekročiť.

Pri výpočte marže musí byť predajná cena i nákupná cena vždy uvedená zhodne bez DPH (pre správny výpočet v absolútnej hodnote). Pre výpočet marže v percentách môže byť cena s DPH i bez DPH, vždy je však dôležité, aby boli obe dve ceny uvedené zhodne. Do výpočtu marže nikdy nie je možné zahrnúť jednu z cien s DPH a druhú bez DPH.

Aké sú druhy zisku

Výsledkom hospodárenia spoločnosti môže byť zisk, strata, či nulový hospodársky výsledok firmy. Ziskom sa vyjadruje to, čo podnik vyťažil vlastnou činnosťou z vloženého kapitálu a ako rozmnožil hodnoty, ktoré boli pôvodne vložené do podniku. Existuje niekoľko druhov ziskov:

 1. Čistý zisk
 2. Daňový zisk
 3. Disponibilný zisk
 4. Hrubý zisk
 5. Nerealizovaný zisk
 6. Realizovaný zisk
 7. Účtovný zisk
 8. Ekonomický zisk
 9. Ušlý zisk
 10. Prevádzkový zisk
 11. Nerozdelený zisk

Čistý zisk

Čistý zisk (anglicky EAT - Earnings after Taxes) je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý je už po zdanení a určený k rozdeleniu medzi vlastníkov a podnik. Čistý zisk je sledovaný bankami, keď potrebujú zhodnotiť finančnú stabilitu firmy. Za rovnakým účelom využívajú čistý zisk i dodávatelia alebo investori.

Potom, čo sa čistý zisk rozdelí medzi firmu a jej vlastníkov, môžu vlastníci svoju časť zisku (tzv. nerozdelený zisk) ďalej zhodnotiť, alebo s ním naložia inak - napríklad ho uložia na sporiaci účet a peniaze sa ďalej rozmnožujú. Je veľmi dôležité, aby daná investícia mala dostatočnú likviditu. Ide o finančnú čiastku, pre ktorú hľadajú vlastníci spoločnosti najvýhodnejší bankový účet na uloženie a na ďalšie zhodnotenie peňazí. Čistý zisk sa využíva aj pri analýzach tzv. pomerových ukazovateľov, ktoré majú podávať obraz o úspechu dosahovania firemných cieľov na základe peňazí vložených do podnikania.

Daňový zisk

Daňový zisk slúži ako základ na výpočet dane z príjmu podľa ustanovenia Zákona o dani z príjmov. Pre výpočet daňového zisku sa využíva zisk účtovný, ktorý sa následne upravuje. Daňový zisk zo zisku účtovného získame tak, že sa od účtovného zisku odpočítajú nedaňové výnosy a pripočítajú sa naopak nedaňové náklady.

Disponibilný zisk

Disponibilný zisk je tzv. výsledok hospodárenia po zdanení. Disponibilný zisk sa vypočíta tak, že sa od účtovného hrubého zisku odpočíta daň z príjmu. Ako už vyplýva z názvu, disponibilný zisk je ten, ktorý má firma k dispozícii a po odpočítaní dane s ním môže ľubovoľne nakladať podľa svojho uváženia.

Hrubý zisk

Hrubý zisk (anglicky Gross Profit) predstavuje rozdiel medzi čistými tržbami a nákladmi predaného tovaru - tzv. prevádzkové náklady. Hrubý zisk v podstate vyjadruje finančnú čiastku, ktorá zostane podniku po odpočítaní všetkých výrobných nákladov a výnosov. Do hrubého zisku sú obvykle zahrňované výdaje na odpisy, ale dane už nie. Prevádzkové náklady zahŕňajú mzdy zamestnancov, materiál a režijné náklady.

Nerealizovaný zisk

Nerealizovaný zisk (anglicky Unrealized Profit) je zisk, ku ktorého vzniku už došlo, ale proces získania ešte nebol plne ukončený. Nerealizovaný zisk existuje iba "na papieri", nie v reálnom živote, pretože neprebehla obchodná transakcia.

Realizovaný zisk

Realizovaný zisk (anglicky Take Profit alebo Profit Target) je zisk, ktorý je vygenerovaný z už ukončeného obchodu. To znamená, že peniaze nie sú iba na papieri ako u nerealizovaného zisku, ale ide o reálne finačné prostriedky, ktoré sa premietnu v pokladni, na bankovom účte, alebo v denných obchodných výkazoch. Môže ísť o tzv. denný zisk. Najlepší bankový účet na podnikanie odporučí osobný bankový poradca buď priamo v banke, alebo ako nezávislá inštitúcia. Niektoré banky ponúkajú podnikateľské účty zadarmo.

Účtovný zisk

Účtovný zisk zobrazuje, koľko peňazí zarobil podnik za predaj nejakého tovaru alebo služby. Ide o kladný výsledok hospodárenia. Účtovný zisk vzniká tým, že sa od všetkých realizovaných výnosov odpočítajú všetky náklady.

Hand

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk sa často zamieňa s účtovným ziskom. Rozdiel je v tom, že ekonomický zisk počíta iba s ekonomickými výnosmi a nákladmi. Ekonomický zisk je z pohľadu ekonómov definovaný ako zisk, kedy sa pri kalkulácii výsledného zisku zohľadňuje tiež faktor tzv. nákladov obetovanej príležitosti. Obetované príležitosti vyznačujú teoreticky najvyššiu možnú čiastku, ktorú by sme mohli za tovar alebo služby získať. Ekonomický zisk sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi, skutočnými nákladmi a nákladmi obetovanej príležitosti.

Ušlý zisk

Ušlý zisk predstavuje nejakú škodu, či majetkovú ujmu. Ušlý zisk je niečo, čo poškodenému ušlo a nedosiahol to. V praxi to znamená, že podnikateľ očakával zvýšenie majetku alebo ziskov, ale v skutočnosti sa jeho majetok ani zisky nezmenili. Ušlý zisk zohľadňuje rozdiel očakávaného majetku poškodeného, ktorý by dosiahol, keby nedošlo k škodovej udalosti a majetku, ktorý dosiahol v skutočnosti. Obvykle sa ušlý zisk vyjadruje v peniazoch.

Čistý prevádzkový zisk

Čistý prevádzkový zisk (anglicky Net Operating Profit after Taxes - NOPAT) je hodnota výnosov, ktorá podnikateľovi zostáva po odpočítaní prevádzkových nákladov a následnom zdanení. Inými slovami je čistý prevádzkový zisk taký zisk, ktorý je vytvorený prevádzkovou (hlavnou) činnosťou podniku a následne upravený o zdanenie. Prevádzkový zisk dáva podnikateľovi možnosť prehľadne zistiť, aké príjmy mu prinášajú činnosti spojené s predajom tovaru alebo služieb.

Nerozdelený zisk minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov je podľa definície taký zisk, ktorý zostane spoločnosti po naplnení zákonných fondov, daňovej povinnosti a po výplate dividend. Nerozdelený zisk vznikne účtovným prevedením disponibilného zisku. Nerozdelený zisk sa používa ďalej na investície. S investíciou sa spája jej likvidita. Likvidita vyjadruje hodnotu, ako rýchlo sa z danej investície získajú ďalšie financie.

Ako použiť výpočet zisku

Zisk je cieľom každého podnikateľa, či už vlastní veľký podnik alebo vie, ako zarábať z domu a získať si tak menší privýrobok. Aby podnikateľ vedel, či má jeho snaženie úspech, je dobré zistiť, aký má zo svojho podnikania zisk, aký je jeho výsledok hospodárenia. Ako použiť výpočet zisku?

 1. V prvom rade je dobré si určiť, aké dlhé obdobie chceme sledovať. Môže ísť o rok, mesiac, alebo štvrťrok, ale u väčších podnikov tiež dlhšie časové obdobie, napríklad 5 alebo 10 rokov.
 2. Následne si za sledované obdobie spočítame všetky príjmy, ktoré sme utŕžili. Môže ísť o príjmy z predaja tovaru alebo služieb, ale napríklad aj o členské príspevky, alebo v prípade štátnych inštitúcií dane. Pre spočítanie celkového zisku je nutné od príjmov odpočítať tiež všetky výdaje, ktoré vznikli pri reklamáciách alebo vrátení tovaru.
 3. V ďalšom kroku je potrebné spočítať všetky výdaje. Patria sem režijné náklady, prevádzkové náklady, náklady na mzdy a materiál. Pokiaľ je podnikateľ filantrop, do výdajov by mal započítať aj dary na charitatívne projekty a iné akcie.
 4. Nakoniec stačí od príjmov odpočítať výdaje a hneď je zrejmé, aký je zisk z podnikania.

Výpočet zisku je dôležitým faktorom. Je to výsledok hospodárenia spoločnosti, ktorý ukazuje, akú časť zo zisku si spoločnosť rozdelí a kam ju vloží.

Výkaz ziskov a strát, výsledovka

Výkaz ziskov a strát, nazývaný tiež ako výsledovka, zachycuje výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti. Výsledovka je súčasťou účtovnej závierky, ktorú musí urobiť každá účtovná jednotka. Rozlišuje sa závierka v plnom rozsahu, ktorú je nutné nechať overiť audítorom, a závierka v skrátenom rozsahu audítorského overenia.

Výsledovka je povinná pre všetky právnické osoby, ale aj pre fyzické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ich obrat presiahol určitú sumu, alebo z iného dôvodu vedú účtovníctvo. Výsledovka sa netýka bežných SZČO, drobných podnikateľov alebo tých, ktorí hľadajú privýrobok ku zamestnaniu. Výkaz ziskov a strát uľahčí použitie výsledovky.

Výkaz ziskov a strát, konkrétne účet ziskov a strát, dáva na jednu stranu výnosy a na druhú stranu náklady. Po odpočítaní nákladov a výnosov zistíme, či má firma zisk alebo je v strate. Výsledovka môže mať druhové alebo účelové členenie. Medzi účtované náklady patria napríklad osobné a finančné náklady, dane, služby alebo finančné a mimoriadne náklady, či prevádzkové náklady.

Výkaz ziskov a strát, výsledovka, uvádza ako výnos tržby za vlastné výkony a tovar, zmeny stavu zásob, finančné a mimoriadne výnosy, prevodové účty a ďalšie. Vďaka tomuto podrobnému členeniu pomôže výkaz ziskov a strát analyzovať výsledky hodpodárenia vrátane prehľadu o tom, kde má spoločnosť finančné rezervy a kde prípadne ušetriť, aby bol výsledný čistý zisk čo najväčší.

Účet ziskov a strát zaisťuje účtovný výsledok hospodárenia. Zisk na strane MD (má dať) znamená zisk, na strane D (dal) je zaznamenaná strata. Výkaz ziskov a strát prechádza v priebehu rokov zmenami. Pre aktuálnu výsledovku je vhodné dohľadať si na internete vzor výkazu ziskov a strát. Šablóna výkazu ziskov a strát sa dá nájsť napríklad na webovej stránke Ministerstva financií v sekcii Formuláre na stiahnutie.

Daň zo zisku

Daň zo zisku musí odvádzať každý, kto podniká, prenajíma nehnuteľnosť, alebo vykazuje akékoľvek iné príjmy. Daň zo zisku je známa skôr ako daň z príjmu a patrí medzi najdôležitejšie príjmy do štátneho rozpočtu. Daňové priznanie si musia podávať sami aj niektorí zamestnanci. Daň zo zisku je uvalená na príjmy z podnikania, zamestnania, nájmu, kapitálového majetku a príjmy z iných činností.

Kam ukladať zisk, aby sa ďalej zhodnocoval?

Každý, kto podniká, by sa okrem otázky generovania zisku mal zamyslieť aj nad tým, ako so svojimi ziskami naložiť. ˇĽudia s podnikateľským myslením, ktorí nepremýšľajú nad tým, aký privýrobok k zamestnaniu si vybrať, obvykle svoje peniaze nepreinvestujú, ani ich nenechajú niekde len tak ležať ladom. Zaujímajú sa o ďalšie zhodnotenie peňazí získaných z predajov. Ten najlepší bankový účet na uloženie väčších čiastok je taký, ktorý prináša zhodnotenie peňazí v podobe úrokov.

K tomu dobre poslúži sporiaci účet, poradiť môže tiež bankový poradca, ktorý sa na túto problematiku špecializuje. Ďalšou formou zhodnotenia peňazí sú rôzne typy investícií, u ktorých je dôležité premyslieť ich likviditu. Podnikatelia by si mali rozmyslieť, ktorý je ten najlepší bankový účet priamo pre nich. Niektoré banky ponúkajú podnikateľský účet zadarmo, bez účtovania správnych poplatkov. Výhodou toho, že má podnikateľ poriadok vo financiách je to, že keď nebude výnos z podnikania dostatočný, býva pomerne dostupná podnikateľská pôžička.

Podnikateľská pôžička sa môže zísť na rozbehnutie nového podnikania aj na ďalšie investície. Z podnikateľa, ktorý generuje dostatočný zisk, sa môže stať filantrop. Môže si vybrať oblasť, do ktorej chce investovať v podobe sponzorského daru a niektoré spoločnosti dokonca zakladajú svoje vlastné charity. Okrem dostatku peňazí na účte môže mať filantrop dobrý pocit z toho, že pomohol ľuďom, ktorým sa nedarí tak dobre ako jemu.

Strata

Výsledkom hospodárenia býva strata, zisk alebo nulový hospodársky výsledok firmy. Strata je opakom zisku. Opäť ide o rozdiel medzi príjmami a nákladmi firmy, spoločnosti, podniku alebo SZČO. Ak je výsledkom podnikania strata, prevažujú vo firme náklady nad výnosmi. Pokiaľ je podnikanie v mínuse, hovoríme často o "čistej strate", menej častý je výraz "záporný zisk". Strata v podnikaní môže nastať veľmi náhle a nemusí to byť vinou podnikateľa. Behom fungovania spoločnosti sa často objavujú rôzne problémy, súvisiace s celkovou ekonomickou situáciou alebo postavením trhu.

Pokiaľ strata nastane vplyvom neočakávaných okolností, obykle sa dá len ťažko ovplyvniť. V takých situáciách môže pomôcť napríklad podnikateľská pôžička. V prípade, že podnikanie vykazuje stratu dlhodobo, je vhodné sa zamyslieť nad tým, kde ušetriť a stratu znížiť. Podnikateľ by nemal byť v prvom rade filantrop, ktorý dotuje svoj podnik z vlastných úspor.

Je dobré preskúmať režijné náklady, ušetriť peniaze pomôže aj výhodný podnikateľský účet zadarmo. Variantom je tiež zvýšenie obchodnej marže, pokiaľ to situácia na trhu dovoľuje. Strata môže byť spôsobená vinou podnikateľa, ktorý nesprávne manipuloval s peniazmi (napríklad previedol zle výpočet marže). Ideálne by mal každý, kto riadi podnik, činiť svoje rozhodnutia tak, aby neprišiel do straty. V prvých rokoch podnikania býva strata celkom bežnou záležitoťou.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Okná v kúpeľni

Nie vždy je možné situovať kúpeľňu na fasádu domu a mať tak možnosť do nej umiestniť okno. Niekedy musíme toto privilégium prenechať iným izbám. Pokiaľ sa nám ale takáto možnosť naskytne, bola by škoda ju nevyužiť.

Stávkovanie ako živobytie

Pokiaľ sa venujete stávkovaniu už nejakú dobu, skoro naisto vám skrsne v hlave myšlienka, či by ste tým nemohli nahradiť prácu. Mohli ste napríklad snívať o obrovskej výhre, ktorá by vás vašej práce zbavila.

Podpora v nezamestnanosti: Ako ju získať, ak ste pracovali v zahraničí?

Ste nezamestnaný? Či už ste odišli sami alebo nedobrovoľne, možno vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Evidujte sa na úrade práce a požiadajte Sociálnu poisťovňu o svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Ďalšie články