Ošetrovanie člena rodiny - kedy mám nárok na podporu?

Zaujíma vás aké sú podmienky, pokiaľ sa chcete starať o svojho vážne chorého príbuzného? Koľko voľna môžete na ošetrovanie člena rodiny dostať v roku 2021? Kedy máte nárok na podporu a ako funguje pandemická OČR? Viac sa dočítate v tomto článku.

Platené voľno pri ošetrovaní člena rodiny/OČR

OČR = ošetrenie člena rodiny, dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa

Ak sa musíte postarať o svojho blízkeho, ktorý je po ťažkom úraze alebo trpí vážnou chorobou tak máte nárok na podporu v rámci ošetrovania člena rodiny, tzv. OČR. Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Percentá výšky ošetrovného sú fixne stanovené číslom 55 (zo sumy DVZ alebo PDVZ od prvého dňa). Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Maximálne denné ošetrovné je vo výške 36,634565 €.

Kto má nárok na OČR?

Na ošetrenie člena rodiny má nárok každý zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, alebo akákoľvek fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Uplatnenie nároku

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Pediater vám vypíše túto žiadosť o ošetrovné. Ak si poistenec chce uplatniť nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vypracuje hodnotenia pre osobitnú žiadosť každej z nich. Žiadosť o ošetrovné je potrebné predložiť ihneď po vystavení žiadosti. Domov vám príde rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní ošetrovného spolu s informáciou o sume, ktorú ako ošetrovné dostanete na deň.

Kedy mám nárok na podporu (ošetrovné)?

Ako už bolo spomenuté, nárok na ošetrovné automaticky vzniká, ak je o ošetrvoné v prvom rade podaná žiadosť. Zamestnanec na ňu má nárok, ak ochorie jeho:

  • dieťa,
  • manžel/manželka,
  • rodičia,
  • svokrovci,
  • starí rodičia,
  • vnuci, vnučky,
  • súrodenci.

Blízki ošetrujúci sa nemôžu v ošetrovaní jedinca medzi sebou striedať.

Zamestnávateľ vás musí uvoľniť z práce v prípade, že splníte všetky potrebné náležitosti. Je to jedna z viacerých povinností zamestnávateľa, ktorá pochopiteľne závisí od jeho zhodnotenia situácie a taktiež od toho, aké sú jeho silné a slabé stránky . Je tu povinnosť aj na vašej strane. Ste povinný upovedomiť zamestnávateľa o tom, že "mám nárok na podporu a ošetrovné" bez zbytočného odkladu.

Striedanie rodičov

Častou otázkou je, "kedy ako rodič mám nárok na podporu a či sa môžem striedať pri tom istom dieťati na OČR". Odpoveď je jednoduchá. Nie, nemôžu sa striedať. Odlišná situácia nastáva v prípade, že dieťa vyzdravie a ochorie opätovne. V tomto prípade môže poberať ošetrovné buď rodič, ktorý ho poberal predtým alebo druhý rodič. Je tu potrebná nová diagnóza stanovená odborníkom.

Vyplatenie dávky

Ak máte nárok na podporu, spôsobov na vyplatenie dávky je viac. Prednostne sa však používa vyplatenie na účet príjemcu ošetrovného v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade žiadosti príjemcu je možné vyplatiť ošetrovné aj v hotovosti, čiže prostredníctvom peňažného poukazu. Posledným spôsobom je vyplatenie ošetrovného na účet manžela, či manželky. V tomto prípade je nutné splniť obligatórnu povinnosť písomnej žiadosti.

Lehota

Ošetrovné sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca, v prípade, že sú doklady doručené včas.

Krátkodobé ošetrovné

5. decembra 2019 bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza dlhšie ošetrovné. Podľa tejto novely, maximálna dĺžka krátkodobého ošetrovného by sa mala zvýšiť z 10 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní, pričom percentá z výšky ošetrovného zostávajú rovnaké.

Ďalšou novinkou, ktorú priniesla novela zákona o sociálnom poistení je to, že je možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Okruh sa rozšíril na príbuzných v priamom rade, takže aj na starých rodičov, či vnukov a súrodencov. Predtým bolo možné poberať ošetrovné len na manžela, či manželku, deti, rodičov a svokrovcov.

Lekári sa musia zhodnúť na dĺžke ošetrovania jedinca. Toto pravidlo uplatňuje aj pandemická OČR.

Ošetrovné a jeho obdobie poskytnutia

Nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa hodnotenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o napríklad dieťa. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o napríklad dieťa, najviac 10 dní, podľa novely zákona o sociálnom poistení 14 dní a smrťou poistenca.

Dlhodobé ošetrovné

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zavádza aj dlhodobé ošetrovné. Dĺžka tohto ošetrovného môže byť maximálne 90 dní. Podmienkou na čerpanie dlhodobého ošetrovného je napríklad to, že vám blízka osoba bola aspoň 5 dní hospitalizovaná. Následne po prepustení bolo potrebné sa o túto osobu starať a to v domácom prostredí minimálne 30 dní.

Ďalšou možnosťou kedy je možné čerpať dlhodobé ošetrovné je, že ide o starostlivosť osoby, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou. V tomto prípade je možné striedanie osôb ktoré sa starajú o osobu nevyliečiteľne chorú a to prestriedanie po 30 dňoch.

Novela zákona o sociálnom poistení nadobúdla účinnosť od 1. januára 2021.

Späť do práce

Podmienky návratu do práce sú stanovené tak, aby sa mohol zamestnanec vrátiť na pôvodnú pozíciu bez toho, aby podal výpoveď v práci. Zamestnávateľ môže v dobe ošetrovania za vás zamestnať náhradu, ale len počas vašej neprítomnosti . Akonáhle ste už pripravený vrátiť sa do práce, aj vrátane situácie kedy chcete podať výpoveď v práci, zamestnávateľ to musí brať do úvahy a pripraviť pracovné podmienky.

Tip - ak si chcete skontrolovať pracovné podmienky u zamestnávateľov v rámci vášho záujmu o voľné pracovné ponuky, určite si prezrite ich hodnotenia .

Pandemická OČR

Pandemická OČR súvisí so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30.6.2020 pandemická OČR. Tento zánik je odôvodnený letnými prázdninami. Pandemická OČR a jej nárok pre rodičov vzniká v letných mesiacoch len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebuje celodenné a osobné ošetrovanie.

Situácia, ktorá sa týka detí predškolského veku je odlišná. Pandemická OČR a jej nárok vzniká iba pre rodičov detí predškolského veku, ktorých deti navštevujú detské jasle alebo materskú škôlku. Je dôležité upozorniť na to, že dôvod, prečo tieto deti nenavštevujú detské jasle alebo materskú školu nie je dôležitý. Dôvodom môže byť uzatvorenie tohto zariadenia, choroba alebo aj strach z ohrozenia.

Školopovinné dieťa - dieťa navštevujúce základnú alebo strednú školu. Netýka sa ho pandemická OČR.

Ošetrujúci nedostane výpoveď v práci

Hlavným zmyslom plateného ošetrovania je to, že človek sa bude môcť starať o svojho chorého blízkeho, nestratí príjem nebude si ani musieť brať dovolenku a nebude si musieť klásť otázky typu "kedy mám nárok na podporu", "aké mám hľadať nové pracovné ponuky", čí "aké sú moje silné a slabé stránky" a hľadať pri tom všelijaké hacky a počítať percentá. Samozrejme maximum je 90 dní, počas ktorých sa musí ošetrujúca osoba starať o člena rodiny. Nemôže nastať svojvoľná výpoveď v práci zamestnanca len na základe toho, že poberá ošetrovné. V prípade poberania dlhodobého ošetrovného, môže nastať výpoveď dohodou so zamestnávateľom o ukončení pracovného pomeru, avšak táto dohoda nemôže byť jednostranná.

Firmy príliš spokojné nie sú, pretože výpoveď dohodou je často podmienená zneužívaním OČR zo strany zamestnancov. Môže nastať situácia, že firma bude musieť hľadať okamžitú náhradu, čo nie je jednoduché. Taktiež nebudú dopredu vedieť na aké dlhé časové obdobie zamestnanec odíde, alebo či po vypršaní termínu pre oštrovné nepodá výpoveď v práci.

Chcete si nasporiť, no máte problémy s hľadaním práce? Určite si pozrite aktuálne pracovné ponuky a zistite si podmienky pre pracovný pomer na dobu určitú 2022

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Chceš pracovať z domu? Daj si pozor

Ranné vstávanie, celý deň v kancelárii a večer len padnete unavený do postele. Ani vás už toto nebaví? Chceli by ste radšej pohodlnú pracovnú dobu z pohodlia domova? Dnes už existuje veľa možností ako toho dosiahnuť. Prezradíme vám čo práca z domu obnáša.

Ďalšie články