Ako napísať výpoveď – vzor pre efektívne ukončenie pracovného pomeru 2021

Ak ste sa rozhodli pre ukončenie pracovného pomeru, alebo chcete podať výpoveď dohodou, určite by vám nemal uniknúť vzor výpovede z pracovného pomeru na stiahnutie z roku 2021, ako aj podrobné informácie o tom, ako napísať výpoveď.

Hoci ukončenie pracovného pomeru nie je pre väčšinu z nás príjemné, pokúsime sa vám túto situáciu uľahčiť a poskytnúť vám potrebné informácie. Vzor výpovede nájdete na konci tohto článku.

Je taktiež vhodné prečítať si článok, ktorý opisuje výpoveď z pracovného pomeru v roku 2018 a porovnať nové zmeny.

Ako podať výpoveď v práci

Čo vlastne hovorí Zákonník práce z marca roku 2021 o výpovedi z pracovného pomeru? Zaoberá sa ňou § 50, v ktorom sa uvádza:

 • Výpoveď pracovnej zmluvy musí byť vždy písomná, inak ju nemožno zohľadniť.
 • Zamestnanec môže podať výpoveď v práci aj bez udania dôvodu.
 • Ukončenie pracovného pomeru možno odvolať, ale len so súhlasom druhej strany. V tomto prípade musí byť odvolanie opäť vykonané písomne.
 • Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede. Výpovedná lehota je povinná, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Pred podaním výpovede zo zamestnania

Podanie výpovede z pracovného pomeru je niečo, čo by ste si mali v prvom rade dôkladne premyslieť. To, že si so šéfom počas dňa nerozumiete, nemusí nevyhnutne znamenať, že musíte na internete vyhľadať formulár na ukončenie pracovného pomeru a odoslať ho na druhý deň. Je vhodné sa smého seba spýtať, či je "moja práca naozaj taká zlá a výpoveď je jedinou možnosťou".

Ak ste sa už rozhodli a všetko ste si premysleli, nižšie nájdete vzor výpovede. Zamerajte sa však aj na to, ako výpoveď formulovať. V každom prípade musí mať vždy písomnú formu. Prísť za šéfom a oznámiť mu svoj koniec totiž nestačí. Výpoveď zmluvy z pracovného pomeru je nutné zaslať buď poštou, elektronicky, alebo prinajlepšom prísť za svojim nadriadeným s vytlačenou listino osobne. Ako sa na celú záležitosť nahliada Zákonník práce, sa dozviete nižšie.

Ukončenie pracovného pomeru si v každom prípade dobre premyslite.

Výpoveď z pracovného pomeru – čo by ste mali vedieť

V súvislosti s tým, ako podať výpoveď z pracovného pomeru, existuje veľké množstvo informácií, ktoré je určite vhodné vedieť. Preto je vhodné vysvetliť si niektoré najdôležitejšie body, ako je výpoveď dohodou, kedy má zamestnanec nárok na odstupné, alebo ako sa počíta výpovedná lehota.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota je vo väčšine prípadov dvojmesačná a je stanovená zákonom.

Mnohí ľudia sa domnievajú, že lehota začína platiť nasledujúci deň po doručení výpovede. To však nie je pravda. Výpovedná lehota začína plynúť vždy prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. To však nie je pravda. Výpovedná lehota začína plynúť vždy prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Počas výpovednej lehoty máte tiež nárok na pol dňa voľna každý týždeň kvôli hľadaniu nového zamestnania. Toto voľno môžete využiť na to, aby ste mohli s kľudom rozoslať váš životopis, motivačný list, či iba preštudovať nové voľné pracovné miesta.

Situácia sa však zmení, ak podáte výpoveď v skúšobnej dobe. V takom prípade neexistuje žiadna výpovedná lehota a nič vám nebráni takmer okamžite opustiť pracovisko. Rovnakú možnosť má však aj zamestnávateľ. Ak nie je spokojný s vašou prácou a ste stále v skúšobnej dobe, nič mu nebráni, aby vás prepustil bez výpovednej lehoty. Zamestnanec a ani zamestnávateľ pritom nemusí uvádzať dôvod výpovede.

Ukončenie pracovného pomeru a odstupné

Informácie o odstupnom sú dôležité najmä vtedy, ak ste nedali výpoveď z pracovného pomeru, či výpoveď dohodou, ale dostali ste ju od svojho zamestnávateľa. V takejto situácii máte zo zákona nárok na odstupné. Táto suma predstavuje maximálne tri mesačné platy, čo je rovnaká suma ako výpovedná lehota. Ak ste však výpoveď iniciovali vy, vo väčšine prípadov nedostanete žiadne odstupné.

Výpoveď dohodou

Často používaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru je podanie žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Ako už názov napovedá, výpoveď dohodou vzniká na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zákonník práce má v tomto prípade tri jasné podmienky:

 • Dohoda musí byť uzatvorená písomne
 • Výpoveď v práci musí mať presne uvedený dátum skončenia pracovného pomeru
 • Každá zmluvná strana musí dostať kópiu zmluvy.

Už mám nové zamestnanie. A čo ďalej?

Ak sa vám počas výpovednej lehoty podarilo nájsť aj nové zamestnanie, máte veľkú výhodu. Nezabudnite však na nasledujúce dokumenty, ktoré budete určite potrebovať.

 • Životopis a motivačný list – životopis a motivačný list budú vaše silné stránky. Zapíšte si všetky aktualizácie od posledného odoslania a prineste ich vytlačené novému zamestnávateľovi.
 • Zápočtový list - požiadajte oň v práci, ktorú opúšťate. Tento dokument potom stačí priniesť do nového zamestnania.
 • Výpis z registra trestov - pre väčšinu spoločností je to požiadavka. Za poplatok vám ho jednoducho vydá príslušný miestny úrad v mieste vášho bydliska.
 • Občiansky preukaz - je potrebný pre vypracovanie pracovnej zmluvy. Rovnako tak aj číslo bankového účtu.

Ako je to s úradom práce?

Často sa stáva, že si nové zamestnanie v priebehu trvania výpovednej lehoty nestihnete nájsť. Potom netreba zabúdať na to, že podľa zákona máte na registráciu na úrade práce len 3 pracovné dni od skončenia výpovednej lehoty.

Ak tak urobíte, vaše zdravotné a sociálne poistenie bude automaticky hradené štátom.

Ďalším možným scenárom je, že ste úspešne prešli výberovým konaním na nové pracovné miesto, ale medzi odchodom z predchádzajúceho zamestnania a nástupom do nového vznikne niekoľkodňové voľné miesto. V takom prípade sa zaregistrujte na úrade práce. Máte tiež nárok na podporu v nezamestnanosti.

Skôr ako si začnete hľadať novú prácu, zamerajte sa na svoje silné stránky a na vaše možnosti uplatnenia. Pozrite si aj platové tabuľky, aby ste zistili, aký plat môžete očakávať. Užitočné je tiež vedieť, ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania v prípade, že natrafíte na vysnívanú ponuku.

Ak vám chýba patričné sebavedomie, neviete aké sú vaše silné stránky a netušíte, kam sa po odchode zo zamestnania posunúť v kariére, pozrite si aktuálne voľné pracovné miesta a s nimi súvisiace hodnotenia zamestnávateľov.

Výpoveď vzor – ako napísať výpoveď

V tejto časti článku je možné nájsť konkrétnu výpoveď – vzor z nej vychádzajúci je voľne prístupný. Každý si môže nájsť a použíť taký vzor, ktorý podľa typu zmluvy jeho situácii vyhovuje najlepšie.

Vzor výpovede z pracovného pomeru dohodou


Tlačivo výpoveď dohodou


Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca


Adresa zamestnávateľa

Miesto a dátum

(pozn.: v tvare Rimavská Sobota 5. januára 2021)

Žiadosť o ukončenie dohody o vykonaní práce dohodou

Vážený pán/pani riaditeľ/ka,


dňa . . . . . . . . . . . . . . . som s Vami uzatvoril/a pracovnú zmluvu, na základe ktorej vo Vašej spoločnosti pracujem ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).


Týmto si Vám dovoľujem navrhnúť ukončenie dohody o vykonaní práce podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Navrhujem, aby bol v písomnej dohode uvedený dátum . . . . . . . . . . . . . . . ako deň skončenia pracovného pomeru. Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Za kladné vybavenie svojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vlastnoručný podpis

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


Výpoveď dohodou zo strany zamestnanca – vzor


Tlačivo: Výpoveď dohodou

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Ukončenie dohody o vykonaní práce

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnávateľa

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ je vždy povinný podať výpoveď tak, ako je uvedené v zákonníku práce.


Tlačivo: Výpoveď dohodou


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Meno a priezvisko zamestnanca . . . . . . . . . .

Adresa zamestnanca

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Kedy sa oplatí preklenovací úver?

Rastúce úrokové sadzby hypoték a vysoká inflácia stavajú mnohých ľudí do neistoty a aj preto je financovanie bývania veľmi aktuálnou témou. Možno vás preto bude zaujímať preklenovací úver zo stavebného sporenia. Ako ale funguje a na čo si treba dať pozor?

Čistenie podlahy vôbec nemusí byť žiadna drina

Nezáleží na tom, či máte doma drevenú podlahu, laminát či vinyl, čistiť musíte úplne všetky. Veď napokon, samé sa to neurobí, však?

Sprievodca absolventskou praxou

Práve ste skončili školu. Cesta vzdelávania už vás neláka a chcete sa zapojiť do pracovného procesu. To však nie je také jednoduché ako to môže na prvý pohľad vyzerať. Pre takéto prípady je tu absolventská prax. Čo to je a ako ju získať?

Ďalšie články