Výpoveď z pracovného pomeru 2020 | vzory

Zobrali ste novoročné predsavzatia vážne a našli ste si novú prácu svojich snov? Gratulujeme! Najprv však musíte opustiť súčasné zamestnanie. Prezradíme vám, ako má žiadosť o výpoveď z pracovného pomeru vyzerať a na čo si dať pri jej podávaní pozor.

Povedali ste si, že je čas na zmenu? Pomerne frekventovaná zmena zamestnania je vec, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou. Hlavne mladí ľudia sa snažia nájsť čo najlepšie možné uplatnenie na trhu práce. No tento trend sa nevyhýba ani ľuďom na seniorských pozíciách s dlhoročnými skúsenosťami.

Ako napísať výpoveď v roku 2020

Jedna etapa končí, tá druhá sa začína. Či už sa presúvate z jedného zamestnania do druhého alebo ste sa rozhodli založiť si živnosť, je už na vás. Pokiaľ ale neodchádzate pracovať hneď po ukončení školy alebo po nejakom čase strávenom na úrade práce, budete potrebovať ukončiť váš aktuálny pracovný pomer.

Formy ukončenia pracovného pomeru

 • výpoveď z pracovného pomeru
 • dohoda o ukončení pracovného pomeru
 • okamžité ukončenie pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • uplynutie dohodnutej doby

Potrebujete ku žiadosti o zamestnanie napísať motivačný list? S nami je to hračka!

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Výpoveď z pracovného pomeru je administratívne tlačivo. Pre vás, ako zamestnanca usilujúceho sa o ukončenie súčasného zamestnania, to znamená predovšetkým jednu vec. Výpoveď musí obsahovať určité dôležité prvky a mať požadovanú štruktúru.

Ako vyzerá správne napísaná výpoveď z pracovného pomeru?

Výpoveď z pracovného pomeru musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. účel dokumentu - Výpoveď z pracovného pomeru
 2. osobné údaje zamestnanca
 3. občiansky preukaz
 4. údaje o zamestnávateľovi
 5. životopis, alebo motivačný list
 6. pozícia, na ktorej zamestnanec pracuje
 7. deň začiatku pracovného pomeru a deň jeho ukončenia
 8. dátum a miesto vyhotovenia výpovede z pracovného pomeru
 9. vlastnoručný podpis zamestnanca

Aby bola výpoveď z pracovného pomeru platná, musí byť podpísaná obidvoma zmluvnými stranami, teda zamestnancom aj zamestnávateľom. Pokiaľ výpoveď neobsahuje všetky potrebné informácie alebo nie je podaná predpísaným spôsobom, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, považuje sa za neplatnú a pracovný vzťah stále trvá.

Dôležité prvky ukončenia pracovného pomeru výpoveďou

 • výpoveď z pracovného pomeru musí byť podaná písomne
 • jedna zmluvná strana musí doručiť výpoveď druhej zmluvnej strane
 • pred skutočným odchodom z práce by mala byť dodržaná výpovedná doba
 • zamestnanec nemusí udať dôvody ukončenia pracovného pomeru
 • zamestnávateľ musí povinne uviesť dôvody výpovede
výpoveď z pracovného pomeru - vzor

Výpoveď zo strany zamestnanca

Ako zamestnanec určitej firmy, či štátneho úradu, máte nárok na ukončenie pracovného pomeru v akýkoľvek čas jeho priebehu. Pracovný pomer môžete ukončiť výpoveďou z pracovného pomeru alebo dohodou. Výpoveď je spravidla komplikovanejšia, hlavne kvôli predpísanej forme.

VZOR výpovede zo strany zamestnanca


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca


Názov zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Výpoveď


V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . (uviesť dĺžku výpovednej doby) výpovednej doby ku dňu . . . . . . . . . . . . . . . (uveďte posledný deň v práci).


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Pokiaľ dostanete výpoveď od svojho zamestnávateľa, máte nárok na odstupné. To však len v prípade, že výpoveď ste si nezapríčinili sami, napríklad nevhodným správaním na pracovisku alebo nedodržiavaním pracovných predpisov. Výška odstupného sa môže líšiť v závislosti od trvania pracovného pomeru či dohody so zamestnávateľom.

VZOR výpovede zo strany zamestnávateľa


Názov a sídlo zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Meno a priezvisko zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliska zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Výpoveď


Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . .pracujete v našej spoločnosti na pozícii . . . . . . . . . . . . . ..

Z dôvodov. . . . . . . . . . . . . .(dôvody je potrebné uviesť presne, aby nemohlo dôjsť k ich zámene) dávam Vám výpoveď podľa § 63 Zákonníka práce

Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, v dĺžke . . . . . . . . . . . . . .(dĺžka sa odvíja od počtu odpracovaných rokov, prípadne sa strany na jej dĺžke dohodli v pracovnej zmluve), a to ku dňu . . . . . . . . . . . . . .

Náleží Vám odstupné vo výške . . . . . . . . . . . . . .(výška sa odvíja od počtov odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa), ktoré Vám bude vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom termíne určenom na výplatu mzdy.


V. . . . . . . . . . . . . . . dňa. . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pečiatka a podpis zamestnávateľa


Zamestnanec výpoveď osobne prevzal dňa: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zamestnanca)

Zamestnanec odmietol výpoveď prevziať: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zodpovedného zamestnanca)

Ostatné možnosti ukončenia pracovného pomeru v roku 2020

Spôsobov na ukončenie pracovného vzťahu medzi zamestnancov a zamestnávateľom je niekoľko. Môžu byť vykonané na návrh zamestnanca alebo na návrh zamestnávateľa. Žiadosti o ukončenie pracovného pomeru medzi zmluvnými stranami sa podriaďujú špecifickým pravidlám, ktoré sa vždy hodí poznať každému pracujúcemu jedincovi.

Ukončenie pracovného pomeru dohodou

Ak chceme ukončiť pracovnú zmluvu dohodou, musí sa zamestnanec aj zamestnávateľ zhodnúť na podmienkach. To môže byť niekedy ešte zložitejší proces ako napísať a doručiť výpoveď z pracovného pomeru. Veľkou výhodou ukončenia pracovného vzťahu dohodou je však jej okamžitá platnosť bez výpovednej doby.

VZOR dohody o ukončení pracovného pomeru


Dohoda o ukončení pracovného pomeru


uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“


Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. . . . . . . . . . . . . . . . zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na základe ktorej zamestnanec pracoval na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dôvodom k skončeniu pracovného vzťahu dohodou je . . . . . . . . . . . . . . . . . (dôvody uvádzať nemusíte; v prípade zamestnávateľa budú uvedené, ak ich požaduje zamestnanec)

Pracovný pomer sa končí dňom . . . . . . . . . . . . . . .

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnávateľ (podpis, prípadne aj pečiatka)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnanec (podpis)

Okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Väčšinou nemôžete okamžite ukončiť pracovný pomer bez predošlej dohody so zamestnávateľom. Existuje však niekoľko dôvodov, pre ktoré máte nárok na okamžité ukončenie pracovného vzťahu. Medzi takéto dôvody patri napríklad:

 • zamestnancova neschopnosť výkonu práce kvôli zdravotným dôvodom potvrdených lekárom
 • zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu alebo inú peňažnú hodnotu v súvislosti s výkonom práce
 • život a zdravie zamestnanca je ohrozené zotrvaním v pracovnom pomere

V takomto prípade máte nárok na náhradu mzdy. Výpoveď musí byť písomne doručená zamestnávateľovi do doby jedného mesiaca po vzniknutom dôvode na okamžité ukončenie pracovného pomeru.

VZOR okamžitej výpovede zo strany zamestnanca


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca


Názov zamestnávateľa . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru


Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . . . pracujem vo Vašej spoločnosti na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podľa lekárskeho posudku (prípadne uviesť iný dôvod pre okamžité skončenie PP) . . . . . . . . . . . . . . . . (uviesť meno a priezvisko lekára) zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., ktorý som Vám predložil dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na pracovisku nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite ukončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca


Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . (podpis a pečiatka zamestnávateľa) dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Platný Zákonník práce uvádza dôvody, pre ktoré vás zamestnávateľ môže okamžite prepustiť bez nároku na odstupné. Napríklad, keby by ste boli právoplatne odsúdený za trestný čin alebo by ste závažným spôsobom porušili pracovné predpisy. Zamestnávateľ vás určite nemôže okamžite vyhodiť kvôli nadbytočnosti.

VZOR okamžitej výpovede zo strany zamestnávateľa


Názov a sídlo zamestnávateľa


Meno a priezvisko zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliska zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Okamžité skončenie pracovného


Podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP okamžite s Vami končíme pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . . z dôvodov. . . . . . . . . . . . . . . (uviesť presný a konkrétny dôvod) . . . . . . . . . . . . . . . závažne ste porušili pracovnú disciplínu tým, že . . . . . . . . . . . . . . . (konkrétne porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom).

Platný pracovný poriadok účinný od . . . . . . . . . . . . . . . považuje tento skutok za závažné porušenie pracovnej disciplíny, a preto nie je možné Vás ďalej v pracovnom pomere zamestnávať, a to ani počas výpovednej doby.

Váš pracovný pomer sa preto skončí doručením písomného vyhotovenia okamžitého skončenia pracovného pomeru.


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pečiatka a podpis zamestnávateľa


Zamestnanec osobne prevzal dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zamestnanca)

Zamestnanec odmietol prevziať: . . . . . . . . . . . . . . . (dátum a podpis zodpovedného zamestnanca)

Pozor!

Pokiaľ sa nachádzate v ochrannej lehote, nemôže s vami zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer.

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, je najjednoduchší spôsob ukončenia pracovného pomeru. Nejedná sa o výpoveď, ale len o oznámenie o ukončení pracovného pomeru. Obidve zmluvné strany môžu doručiť oznámenie bez udania dôvodu minimálne 3 dni pred predpokladaným ukončením pracovného vzťahu. Pokiaľ ste práceneschopný počas skúšobnej doby, vzťahujú sa na to určité špecifické postupy.

VZOR ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

Oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov zamestnávateľa. . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

r u š í m

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .


V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal (podpis, prípadne aj pečiatka zamestnávateľa) . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . .

VZOR ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Názov a sídlo zamestnávateľa

Meno a priezvisko zamestnanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého pobytu zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vec: Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Vám vznikol pracovný pomer s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa).V pracovnej zmluve bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesiacov.

Oznamujeme Vám, že zamestnávateľ končí Váš pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to ku dňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dátum uviesť tak, aby oznámenie bolo doručené druhej strane aspoň 3 dni pred daným dátumom)

Dôvodom Ukončenia pracovného pomeru je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nie je nutné uvádzať dôvod skončenia pracovného pomeru)


V . . . . . . . . . . . . . . dňa. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

ukončenie pracovného pomeru dohodou - vzor

Ukončenie pracovného pomeru uplynutím určitej doby

Pokiaľ ste uzatvorili zmluvu na dobu určitú, končí sa táto zmluva uplynutím doby, ktorá je uvedená v zmluve. Pokiaľ zamestnanec alebo zamestnávateľ požiadajú druhú zmluvnú stranu o predĺženie pracovného vzťahu, nemusí zmluva zaniknúť. Takisto môžu zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu na dobu určitú či neurčitú, po skončení predchádzajúcej zmluvy.

Vzory ukončenia pracovného pomeru

Všetky vzory ukončenia pracovného pomeru uvedené v tomto článku sú čisto informatívneho charakteru. Vždy prispôsobte svoju žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru vašim špecifickým okolnostiam a potrebám. Prajeme vám úspešný kariérny rast a veľa šťastia v novej práci!

Ak premýšľate nad tým, ako si čo najefekítvnejšie vybaviť doklady, určite si pozrite článok ktorý popisuje to, ako si vybaviť občiansky preukaz.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Nebaví vás práca? Vždy je šanca na zmenu

Aj vy sa neustále trápite a neviete si nájsť prácu snov? Ak sa nebojíte zmeny, dokážete čokoľvek. Prečítajte si inšpiratívny príbeh Ivany z obchodného domu IKEA.

Ďalšie články