Rodičovský príspevok 2020

Ak máte doma maloleté dieťa, môžete požiadať štát o finančnú pomoc s jeho výchovou. Aké sú podmienky získania štátnej sociálnej dávky a aká je jej výška v novom roku 2020?

So zvyšujúcimi sa číslami na kalendári stúpajú aj výšky sociálnych príspevkov od štátu. Zvýšilo sa životné minimum a s tým aj dávky v hmotnej núdzi. Od 1.1.2020 sa zvýšil aj mesačný rodičovský príspevok od štátu na starostlivosť o maloleté dieťa. Ak máte nárok na rodičovský príspevok, určite oň nezabudnite požiadať. V rodinnom rozpočte môže urobiť príjemnú zmenu.

Rodičovský príspevok po novom

Sociálna politika štátu umožňuje prispievať svojím občanom v predom stanovených životných situáciách fixnou peňažnou čiastkou. Táto čiastka sa každý rok zvyšuje, napríklad rodičovský príspevok v roku 2018 bol podstatne menší ako dnes. Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorá má pomôcť oprávnenej osobe v riadnej starostlivosti o

 • dieťa do 3 rokov veku
 • dieťa do 6 rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Oprávnená osoba

Štát môže poskytnúť rodičovský príspevok iba oprávnenej osobe, za ktorú zákon považuje

 • rodiča dieťaťa
 • fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosť na základe rozhodnutia príslušnej inštitúcie
 • zákonný partner rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti

Nárok na rodičovský príspevok

Na získanie rodičovského príspevku od štátu musíte spĺňať určité kritéria. Musíte byť oprávnenou osobou a súčasne zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a musíte mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Rodičovský príspevok poberá len jedna oprávnená osoba, určuje sa podľa dohody osôb zodpovedných za neplnoleté dieťa. To platí aj v prípade, ak je dieťa umiestnené do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov. Ak je aj v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na poberanie rodičovského príspevku.

Kedy nemáte nárok na rodičovský príspevok 2020?

Problémy s uznaním rodičovského príspevku na vaše dieťa by mohli nastať, pokiaľ pracujete v zahraničí alebo sa tam dlhodobo zdržiavate, či už v členskom štáte Európskej únie alebo nie. V zákone je táto skutočnosť uvedená ako výpis možností, kedy oprávnenej osobe zaniká možnosť získania rodičovského príspevku.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak

 • sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členom EÚ a počas pobytu oprávnená osoba nie je poistená v SR
 • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ a táto dávka je vyššia ako potencionálna suma rodičovského príspevku
 • štát, ktorý nie je členským štátom EÚ, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo materské

Podobne nemôže byť rodičovský príspevok uznaný rodičovi, ktorý nedosiahol plnoletosť a nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu. Takisto strácate nárok na poberanie rodičovského príspevku, ak ste rodičom ďalšieho dieťaťa, ktoré však nebýva s vami v domácnosti a na toto dieťa sa už poskytuje rodičovský príspevok oprávnenej osobe, ktorá sa o neho stará.

Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2020

Aby vám bol uznaný nárok na poskytnutie rodičovského príspevku musíte podať písomnú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu. Modernizáciou v podávaní žiadostí je možnosť elektronického spísania žiadosti o rodičovský príspevok so zaručeným elektronickým podpisom.

Čo musí obsahovať správne napísaná žiadosť o rodičovský príspevok?

Na uznanie napísanej žiadosť o rodičovský príspevok musí žiadosť obsahovať nevyhnutné informácie o dieťati, akými sú meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné čislo. V žiadosti nesmiete vynechať vašu adresu, poprípade adresu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Ak si však stiahnete a vyplníte platný vzor žiadosti o rodičovský príspevok, ušetríte si zbytočné rady žiadateľov a konfrontácie na úrade.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020

Od prvého dňa mesiaca v novom roku sa hodnota rodičovského príspevku určuje nasledovne

 • 270 eur mesačne
 • 370 eur mesačne

Vyššiu sumu rodičovského príspevku získa oprávnená osoba ak pred vznikom nároku na rodičovský príspevok jej bolo vyplácané materské v SR alebo obdobný príspevok v členskom štáte EÚ. Viac sa oplatí nechať vyplácať rodičovský príspevok rodičovi, ktorý bol s dieťaťom na materskej. V súčasnej dobe sú muži na materskej dovolenke častejšie, ako tomu bolo v minulosti.

Otec s deťmi

Táto suma však nie je fixná a môže sa zvyšovať alebo prípadne znižovať. Napríklad ak oprávnená osoba zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa. Alebo ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.

Kedy sa vypláca rodičovský príspevok?

Ešte pred začatím vyplácania rodičovského príspevku musí príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdiť žiadosť. Po uznaní nároku na rodičovský príspevok, o ktorom nemusí byť vydané písomné rozhodnutie, vypláca ten istý úrad každý mesiac legitímne uznanú sumu.

Pravidlá vyplácania rodičovského príspevku v roku 2020

 1. Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
 2. Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku.
 3. Peňažný príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Na žiadosť oprávnenej osoby môže byť vyplatený v hotovosti.
 4. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť.
 5. Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

Zánik nároku na rodičovský príspevok

Pokiaľ sa ukončí poberanie rodičovského príspevku, s veľkou pravdepodobnosťou sa musíte pripraviť na nástup späť do práce. Nárok na rodičovský príspevok zaniká v dvoch špecifických prípadoch

 • ak dieťa, na ktoré sa vzťahuje rodičovský príspevok, prekročilo stanovený vek
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa

Oprávnená osoba musí písomne oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik rodičovského príspevku. Musí byť tak učinené najneskôr do 8 dní po dni, kedy nastala zmena.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Chceš pracovať z domu? Daj si pozor

Ranné vstávanie, celý deň v kancelárii a večer len padnete unavený do postele. Ani vás už toto nebaví? Chceli by ste radšej pohodlnú pracovnú dobu z pohodlia domova? Dnes už existuje veľa možností ako toho dosiahnuť. Prezradíme vám čo práca z domu obnáša.

Práca na dohodu. Čo potrebujete vedieť?

Pracujete na dohodu? Ale na akú? Druhov dohôd je toľko, že sa v tom niekedy nedá vyznať. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, brigádnické dohody. Ale viete aký je medzi nimi rozdiel? Ak to chcete vedieť, tak čítajte ďalej.

Ako bojovať so syndrómom vyhorenia?

Máte pochmúrnu náladu, žiadnu energiu ani motiváciu? Ste frustrovaný a neustále sa cítite vyčerpaný? Možno sa už dostal aj k vám. Tichý zabijak, ktorý vás pomaly oberie o radosť zo života a zničí vám psychické aj fyzické zdravie. Je to syndróm vyhorenia.

Ďalšie články