Materská a rodičovská dovolenka v roku 2021

Budete čoskoro na materskej alebo rodičovskej dovolenke? Ak sa chystáte na materskú alebo rodičovskú, mali by ste vedieť niekoľko vecí. V článku sa dozviete dôležité informácie, ako je výpočet materskej dovolenky, jej dĺžka a nástup do práce po nej.

Kedy nastúpiť na materskú dovolenku

Ženy zvyčajne nastupujú na materskú dovolenku 6 až 8 týždňov pred pôrodom. Žena sa pritom sama rozhodne, kedy na materskú nastúpi, a to v závislosti od stanoveného dátumu pôrodu. Ošetrujúci lekár (gynekológ) dá žene tlačivo s názvom "Žiadosť o finančnú podporu pri materskej", do ktorého sa vyplní dátum nástupu na materskú v období 6 až 8 týždňov pred dátumom pôrodu. Ak neuvedie začiatok v tomto rozmedzí, za začiatok podporného obdobia sa považuje 6. týždeň pred pôrodom. Ak k dodaniu dôjde skôr ako 8 týždňov pred dátumom dodania, dátumom začatia podpory je automaticky deň pôrodu.

Ošetrujúci lekár vydá budúcej matke tlačivo s názvom "Žiadosť o finančnú podporu pri materskej", ktoré žena predloží svojmu zamestnávateľovi.

Materská sa vypláca matke, otcovi dieťaťa alebo poistencovi (mužovi alebo žene), ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Finančná podpora počas materskej dovolenky sa v podstate používa na starostlivosť o novorodenca.

Dĺžka materskej dovolenky

Všetky nastávajúce matky sa zaujímajú o dĺžku materskej dovolenky, teda o to, ako dlho materská trvá. Materská v prvom rade súvisí s pôrodom a starostlivosťou o novorodenca a trvá podľa zákona 28 týždňov. Počas tohto obdobia môže byť žena doma a stále dostávať finančnú podporu. Niektoré ženy počas materskej dovolenky využívajú napr. prácu z domu. Zamestnávateľ nemôže počas tohto obdobia ženu prepustiť a je povinný jej prácu udržať, avšak žena pokojne môže podať výpoveď a odoslať novú žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ak žena porodí dve alebo viac detí, má zo zákona nárok na dlhšiu materskú dovolenku v trvaní 37 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr, ako stanovil lekár, pričom žena (zamestnankyňa) čerpala menej ako 6 týždňov materskej dovolenky, má nárok na materskú dovolenku odo dňa nástupu na ňu až do uplynutia 28 týždňov (respektíve 37 týždňov). Ak však zamestnankyňa z akéhokoľvek iného dôvodu čerpá materskú dovolenku kratšiu ako 6 týždňov, má nárok na materskú odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov (31 týždňov v prípade narodenia dvoch alebo viacerých detí). V oboch prípadoch však môže podať aj výpoveď dohodou.

Ak sa dieťa narodí mŕtve, žena má nárok na materskú dovolenku po dobu 14 týždňov. Materská nesmie byť kratšia ako 14 týždňov v súvislosti s pôrodom. V žiadnom prípade sa nesmie ukončiť alebo prerušiť pred uplynutím 6 týždňov od dňa pôrodu.

Materská dovolenka výpočet

Denný vymeriavací základ sa zvyčajne určuje na základe príjmu za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňov vzniku nároku na túto dávku. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb sa vychádza z úhrnu mesačných základov poistného v rozhodujúcom období pred poberaním dávky. Rozdielna výška dávky pritom sa pritom uplatňuje v prípade matky a v prípade poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Ak do vášho internetového prehliadača zadáte heslo "materská dovolenka výpočet", tak medzi prvými príspevkami môžete vidieť web Sociálnej Poisťovne, kde je uverejnený PDF súbor s lehotníkom pre výpočet materskej dovolenky v roku 2021.

Nástup do práce po materskej

Mnohé ženy sa obávajú, že sa po materskej dovolenke nebudú môcť vrátiť do práce, pretože zamestnávateľ objaví ich slabé stránky, odpovie na novú žiadosť o prijatie do zamestnania, či pracovné ponuky, a nájde si za ne náhradu. Zákonník práce to však neumožňuje. Zákonník práce poskytuje osobitnú ochranu zamestnancovi/rodičovi v súvislosti s jeho zamestnaním do 3 rokov veku dieťaťa.

Materská aj rodičovská dovolenka spadajú do tzv. ochrannej lehoty zamestnanca. To znamená, že zamestnávateľ nemôže jednostranne ukončiť s matkou dieťaťa pracovný pomer a dohadzovať na jej miesto iné pracovné ponuky. Tehotenstvo a práca sú upravené zákonom. Zákonník práce stanovuje len jednu výnimku, kedy je to možné, a to v prípade zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti. V takom prípade však vzniká nárok na odstupné.

Zamestnanec má podľa zákona osobitnú ochranu vo vzťahu k pracovnému pomeru do 3 rokov veku dieťaťa. Počas tejto ochrannej lehoty nemožno jednostranne ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa (ani prostredníctvom výpovede dohodou).

Dĺžka rodičovskej dovolenky

Po materskej dovolenke nasleduje rodičovská dovolenka. Rodičovská dovolenka trvá maximálne 4 roky a zamestnávateľ je zo zákona povinný poskytnúť ju minimálne 3 roky, do tretieho roku života dieťaťa. Ak chcete byť na rodičovskej dovolenke štyri roky, musíte sa dohodnúť so zamestnávateľom.

Rodičovská dovolenka nasleduje po materskej dovolenke a môže trvať maximálne 4 roky.

Rodičovská dovolenka – žiadosť a výška príspevku

Rodičovský príspevok je mesačná opakujúca sa dávka, ktorá sa vypláca rodičovi starajúcemu sa o najmladšie dieťa v rodine. Rodič poberajúci rodičovský príspevok môže pracovať, aby zvýšil príjem rodiny. Rodičovský príspevok sa vypláca do vyčerpania celkovej sumy 12 000 eur, najdlhšie však do 4 rokov veku dieťaťa. Ak sú najmladšími deťmi v rodine deti dve, prípadne viac detí narodených v rovnakom čase, rodič má nárok na príspevok v celkovej výške až 18 000 eur. Rodičovská dovolenka a zdravotné poistenie je príspevok štátnej sociálnej podpory, ktorú vypláca Úrad práce Slovenskej republiky.

Materskú alebo rodičovskú dovolenku môžu čerpať ženy aj muži.

Návrat do práce po rodičovskej

Po návrate do práce z rodičovskej dovolenky môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú pozíciu zamestnanca. To znamená, že sa môže presunúť do iného odvetvia, ale s rovnakým pracovným zaradením. Po návrate do práce nemusí zamestnávateľ zachovať rovnaké pracovné miesto ako pri návrate do práce po materskej dovolenke. Má len všeobecnú povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, prípadne požiadať o výpoveď dohodou.

Pozrite sa na to, akú prácu z domu počas materskej dovolenky je možné vykonávať.

Žena, ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky a po krátkej dobe opäť nastupuje na materskú dovolenku, má medzitým tieto možnosti:

  • Do ďalšej materskej dovolenky nastúpiť do zamestnania na dobu určitú.
  • Požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, no zamestnávateľ nie je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
  • Čerpať dočasnú pracovnú neschopnosť, ak je na to zdravotný dôvod a ak tak rozhodne ošetrujúci lekár.
  • Podať výpoveď dohodou, či novú žiadosť o prijatie do zamestnania.

Ak zamestnávateľ nemôže prideľovať rodičovi prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve a ak nedôjde k dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom o zmene obsahu pracovného pomeru, jedná sa o ďalšie slabé stránky na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovi náhradu mzdy alebo platu vo výške 100 % priemerného zárobku (až do skončenia pracovného pomeru alebo zániku prekážky v práci).

Ak zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve z organizačných dôvodov (napr. z dôvodu premiestnenia pobočky, zrušenia časti zamestnávateľa alebo rozhodnutia o znížení počtu pracovných miest), môže sa pracovný pomer z týchto dôvodov skončiť výpoveďou alebo dohodou.

Materská škola alebo jasle

Ak má dieťa viac ako 2 roky, nemá žiadne obmedzenia pre dochádzku do materskej školy. Rodičovský príspevok pri tom nie je nijak dotknutý. Ak je dieťa mladšie ako 2 roky, na priznanie rodičovského príspevku musia byť splnené podmienky na celodennú osobnú starostlivosť. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak zdravé dieťa mladšie ako 2 roky navštevuje predškolské zariadenie najviac 92 hodín v kalendárnom mesiaci.

Je možné navštevovať materskú školu aj jasle. Platia však určité pravidlá.

Materská škola je určená pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, pričom za určitých podmienok je najskorší vek 2 roky. Súkromné materské školy môžu byť buď vzdelávacie zariadenia registrované na Ministerstve školstva SR, alebo samostatne hospodáriace subjekty. V porovnaní so štátnymi materskými školami sa platí vyššie školné; to sa týka napríklad vzdelávacích zariadení, ktoré prevádzkujú firmy pre svojich zamestnancov. Alternatívami vzdelávania v materských školách sú lesné materské školy, montessori materské školy, daltonské materské školy alebo waldorfské materské školy.

Jasle sú zvyčajne určené pre deti do 3 rokov, t. j. do nástupu do materskej školy. Škôlky sú už niekoľko rokov väčšinou súkromné alebo vo vlastníctve obcí. Existuje niekoľko typov jaslí, napríklad "mikroškolky", do ktorých môžu chodiť deti od 6 mesiacov do 4 rokov. Je to malý kolektív, ktorý tvoria zvyčajne 4 deti. Detské skupiny poskytujú starostlivosť od jedného roku veku dieťaťa až do začiatku povinnej školskej dochádzky.

Detské skupiny zabezpečujú neziskové organizácie, obce alebo cirkvi. Neziskové organizácie spolu s podnikateľmi prevádzkujú tzv. školičky. Cieľom školičiek je poskytovať krátkodobú starostlivosť, opatrovanie detí. Ide o lesné školy, kluby, rodinné centrá a pod.

Chcete sa dozvedieť na aký finančný príspevok máte nárok, ak ste zamestnaný cez sviatky? Prečítajte si článok ktorý popisuje príplatok cez sviatky.

Chcete mať prehľad o aktuálnych trendoch v oblasti dovoleniek? Prečítajte si článok ktorý popisuje dovolenka pri mori v roku 2022 .

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Flexibilná pracovná doba: Je dôležitejšia než vyššia mzda?

Flexibilná pracovná doba je dnes benefitom, ktorý často láka mnoho ľudí. Pre niekoho je dokonca dôležitejší než vyšší plat. Flexibilnú pracovnú dobu oceňujú najmä mamičky, ale aj študenti.

Ako na životopis v angličtine?

Chceš získať prácu v zahraničí? Alebo tam študovať? Angličtina je dnes základ, ktorý sa očakáva takmer všade. Ako správne napísať životopis v angličtine, ti povie tento článok. Tak čítaj ďalej.

Ako naplánovať meeting a nič nevynechať?

Meetingy sú mocným nástrojom avšak často bývajú podceňované. Pre mnohých totiž znamenajú stratu času, kvôli zlej organizácii. Nižšie sa dočítate, ako vaše meetingy naplánovať a na nič dôležité nezabudnúť.

Ďalšie články