Čo je zisk? Ako sa používa výkaz ziskov a strát, tzv. výsledovka?

Čo je zisk? Zisk je pre podnikateľov často jedným z hlavných dôvodov, prečo začať podnikať. Ak to so svojím podnikaním myslíte vážne, je dobré sa oboznámiť s rôznymi druhmi zisku, vedieť, ako vypočítať zisk a tiež správne kalkulovať náklady.

Čo je zisk?

Chápete správne, čo je zisk v podnikaní? Zisk je ekonomický pojem, ktorý sa najčastejšie definuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Vzťahuje sa na firmy, podniky, spoločnosti a živnostníkov, ktorí vedú účtovníctvo a zaznamenávajú hodnotu peňazí investovaných do podnikania. Zisk je tiež odmenou podnikateľa za jeho činnosť. Cieľom podniku je predovšetkým uspokojiť zákazníka, ktorý za službu alebo výrobok zaplatí. A práve to vytvára zisk pre podnikateľa.

Výšku zisku niektorí vnímajú ako mieru úspešnosti daného podniku, teda čím vyšší je zisk, tým je podnik úspešnejší. Každý podnikateľ by však mal vziať do úvahy, že vyššie zisky sú (či už ide o podnikanie alebo investíciu) zvyčajne spojené aj s vyššou mierou rizika. Každý, kto sa rozhodne podstúpiť určitú úroveň rizika, by mal zvážiť, aký pomer medzi hodnotou a cenou tým dosiahne.

Odporúča sa taktiež pracovať s finančnou rezervou, ktorá nebude dotknutá a ktorá sa zhodnotí napríklad cez sporiaci účet. Na výpočet zisku sa používa výkaz ziskov a strát, známy ako výkaz ziskov a strát. Ukazuje výsledok činnosti spoločnosti. A akým spôsobom je možné dosiahnuť zvýšenie zisku?

 • Znížením nákladov
 • Zvýšením príjmov

Náklady znamenajú spotrebu ekonomického zdroja, ktorá je zvyčajne spojená s finančným úbytkom, s vynaložením peňazí. Môžu to byť mzdy zamestnancov, nájomné za kancelárie alebo amortizácie strojov. Osobitným prípadom sú režijné náklady, teda náklady, ktoré nemožno priradiť napríklad konkrétnej osobe alebo oddeleniu. Patrí sem napríklad teplo alebo čistenie.

Na druhej strane, výnosy (revenue) sú peniaze získané z predaja, výroby, služieb a pod. Výnosy zahŕňajú aj úroky z vkladov. Okrem toho výnosy nemusia byť v danom účtovnom období skutočne splatené, ale sú stále zahrnuté do výnosov spoločnosti.

Druhy zisku

Výkonnosť spoločnosti môže viesť k zisku, ale aj k strate. Zisk je vyjadrením toho, čo podnik získal z vlastnej činnosti z investovaného kapitálu a ako znásobil hodnoty, ktoré boli do podniku pôvodne vložené. Existuje niekoľko druhov zisku:

 1. Čistý zisk
 2. Daňový zisk
 3. Disponibilný zisk
 4. Hrubý zisk
 5. Nerealizovaný zisk
 6. Realizovaný zisk
 7. Účtovný zisk
 8. Dosiahnutý zisk
 9. Prevádzkový zisk

Je vhodné si všimnúť, že niekedy sa nesprávne zamieňa zisk a obchodná marža, ale tieto pojmy neznamenajú to isté. Obchodná marža stále musí platiť náklady spojené s predajom tovaru alebo služieb (nájomné za predajňu, mzdy, režijné náklady atď.).

Obchodná marža je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou a najčastejšie sa vyjadruje v percentách. V jednoduchom príklade; ak predávame výrobok za 200 eur a celkové náklady na jeho výrobu alebo nákup sú 100 eur, potom obchodná marža je tiež 100 eur, čiže 50 %.

Čistý zisk

Čistý zisk (anglicky EAT - Earnings after Taxes) je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, je už po zdanení a je určený na rozdelenie medzi vlastníkov a spoločnosť. Čistý zisk sledujú banky, keď potrebujú posúdiť finančnú stabilitu spoločnosti. Čistý zisk používajú na rovnaký účel aj dodávatelia alebo investori.

Po rozdelení čistého zisku medzi spoločnosť a jej vlastníkov môžu vlastníci svoj podiel na zisku ďalej porovnávať cez hodnotenia alebo s ním disponovať iným spôsobom - napríklad ho uložiť na sporiaci účet a peniaze ďalej rozmnožovať. Ide o sumu peňazí, pre ktorú majitelia hľadajú najlepší bankový účet na uloženie a ďalšie zhodnotenie. Čistý zisk sa používa aj pri analýzach tzv. pomerových ukazovateľov, ktoré majú poskytnúť obraz o úspešnosti dosahovania podnikových cieľov na základe hodnotení peňazí investovaných do podniku.

Daňový zisk

Daňový zisk slúži ako základ pre výpočet dane z príjmov podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Účtovný zisk sa používa na výpočet daňového zisku, ktorý sa následne upravuje. Daňový zisk z účtovného zisku sa získa odčítaním nedaňových príjmov od účtovného zisku a pripočítaním nedaňových nákladov.

Disponibilný zisk

Disponibilný zisk je takzvaný hospodársky zisk po zdanení. Disponibilný zisk sa vypočíta odpočítaním dane z príjmu od hrubého účtovného zisku. Ako vyplýva z názvu, disponibilný zisk je zisk, ktorý má firma k dispozícii po odpočítaní dane.

Hrubý zisk

Hrubý zisk je rozdiel medzi čistými tržbami a nákladmi na predaný tovar, takzvanými prevádzkovými nákladmi. V podstate ide o sumu peňazí, ktorá zostane podniku po odpočítaní všetkých výrobných nákladov a výnosov. Hrubý zisk zvyčajne zahŕňa náklady na odpisy, ale nie dane. Prevádzkové náklady zahŕňajú mzdy zamestnancov, materiál, ale aj režijné náklady.

Realizovaný zisk

Realizovaný zisk (anglicky Take Profit alebo Profit Target) je zisk, ktorý je generovaný z už ukončeného obchodu. To znamená, že peniaze nie sú len na papieri ako v prípade nerealizovaného zisku, ale sú to reálne peniaze, ktoré sa odrážajú v pokladni, na bankovom účte alebo v denných obchodných výkazoch. Môže sa jednať o takzvaný denný zisk. Najlepší bankový účet pre vašu firmu vám poradí bankový poradca, a to buď priamo z banky, alebo ako nezávislá inštitúcia. Niektoré banky dokonca ponúkajú podnikateľský účet zadarmo.

Nerealizovaný zisk

Nerealizovaný zisk je zisk, ktorý už bol dosiahnutý, ale proces jeho dosiahnutia ešte nebol úplne ukončený. Nerealizovaný zisk existuje len na papieri, pretože sa neuskutočnila obchodná transakcia.

Účtovný zisk

Účtovný zisk ukazuje, koľko peňazí podnik získal z predaja tovaru alebo služby. Je to kladný zisk alebo strata. Účtovný zisk sa dosiahne odpočítaním všetkých nákladov od všetkých realizovaných výnosov.

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk sa často zamieňa s účtovným ziskom. Rozdiel je v tom, že ekonomický zisk zohľadňuje len ekonomické výnosy a náklady. Ekonomický zisk definujú ekonómovia ako zisk, pri ktorom sa pri výpočte výsledného zisku zohľadňuje aj faktor alternatívnych nákladov. Náklady príležitosti sú teoretickou maximálnou sumou, ktorú by bolo možné získať za tovar alebo službu. Ekonomický zisk sa preto vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi, skutočnými nákladmi a alternatívnymi nákladmi.

Ušlý zisk

Ušlý zisk v podstate predstavuje určitú škodu. Ide o majetkovú škodu, t. j. o niečo, čo poškodenému chýba a čo nedosiahol. V praxi to znamená, že podnik očakával nárast svojich aktív alebo zisku, ale v skutočnosti sa jeho aktíva alebo zisk nezmenili. Ušlý zisk teda predstavuje rozdiel medzi očakávaným majetkom, ktorý by poškodená strana dosiahla, keby škodová udalosť nenastala, a majetkom, ktorý skutočne dosiahla. Obvykle sa ušlý zisk vyjadruje v peniazoch.

Ako použiť výpočet zisku?

Zisk je cieľom každého podnikateľa, či už vlastní veľkú firmu, alebo len uvažuje o tom, ako zarábať a využívať pri tom prácu z domu. Aby podnikateľ vedel, či je jeho snaha úspešná, je dobré zistiť, aký zisk mu jeho podnikanie prináša. Aký je postup výpočtu zisku?

 1. V prvom rade je dobré určiť, ako dlhé obdobie chceme sledovať. Môže to byť rok, štvrťrok alebo mesiac, ale v prípade väčších spoločností to môže byť aj dlhšie obdobie, napr. päť alebo desať rokov.
 2. Potom spočítame všetky príjmy, ktoré sme za dané obdobie získali. Môže ísť o príjem z predaja tovaru alebo služieb, ale aj o členské príspevky alebo v prípade štátnych inštitúcií o dane. Aby sme mohli vypočítať celkový zisk, musíme od príjmu odpočítať aj všetky náklady vynaložené na reklamácie alebo vrátenie tovaru.
 3. Ďalším krokom je sčítanie všetkých výdavkov. Patria sem režijné náklady, prevádzkové náklady, mzdy a materiál. Ak je podnikateľ filantrop, mal by do výdavkov zahrnúť aj príspevky na charitatívne projekty a iné podujatia.
 4. Nakoniec stačí od príjmov odpočítať výdavky a človek hneď vie, aký je zisk jeho podniku.

Dôležitým faktorom je výpočet zisku. Ukazuje, akú časť zisku spoločnosť rozdelí a kam ho vloží.

Výkaz ziskov a strát, výsledovka

Výkaz ziskov a strát, známy aj ako výkaz ziskov a strát, zobrazuje výsledok hospodárenia spoločnosti. Je súčasťou účtovnej závierky, ktorú musí zostaviť každá účtovná jednotka; rozlišuje sa medzi úplnou účtovnou závierkou, ktorá musí byť overená audítorom, a skrátenou auditovanou účtovnou závierkou.

Výkaz ziskov a strát je povinný pre všetky právnické osoby, ale aj pre fyzické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ktorých obrat presahuje 600 000 eur ročne alebo ktoré vedú účtovníctvo z iného dôvodu. Nevzťahuje sa na bežné samostatne zárobkovo činné osoby, drobných podnikateľov alebo tých, ktorí hľadajú spôsob, ako si zarobiť peniaze z domu. Šablóna výkazu ziskov a strát vám uľahčí používanie výkazu ziskov a strát.

Výkaz ziskov sa nevzťahuje na bežné samostatne zárobkovo činné osoby, drobných podnikateľov.

Vo výkaze ziskov a strát sú na jednej strane uvedené výnosy a na druhej strane náklady, po ktorých odpočítaní môžeme zistiť, či podnik dosahuje zisk alebo stratu. Výkaz príjmov môže byť druhový alebo účelový, vertikálny alebo horizontálny, najčastejšia kombinácia je vertikálny a druhový. Účtované náklady zahŕňajú napríklad osobné a finančné náklady, dane, služby alebo finančné a mimoriadne náklady či prevádzkové náklady.

Vo výkaze ziskov a strát sa ako výnosy vykazujú tržby za vlastné výkony a tovar, zmeny stavu zásob, finančné a mimoriadne výnosy, účty prevodov a iné. Vďaka tomuto podrobnému členeniu pomáha výkaz ziskov a strát analyzovať výsledky hospodárenia vrátane prehľadu o tom, kde má spoločnosť finančné rezervy a kde je možné v prípade potreby ušetriť, aby sa maximalizoval konečný zisk.

Výkaz ziskov a strát sa v priebehu rokov mení. Pre aktuálny výkaz ziskov a strát je vhodné vyhľadať si na internete šablónu výkazu ziskov a strát. Vzor výkazu ziskov a strát je možné nájsť napríklad na webovej stránke ministerstva financií v časti "formuláre na stiahnutie".

Daň zo zisku

Každý, kto podniká, prenajíma alebo dosahuje iné príjmy, musí platiť daň zo zisku. Daň zo zisku je známejšia ako daň z príjmu a je jedným z najdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu. Fyzické osoby platia daň zo zisku vo výške 15 % a právnické osoby 19 %.

Otázka, ako počítať percentá , o ktoré daň zo zisku znižuje príjem, však nie je len problémom podnikateľov. Niektorí zamestnanci musia podávať aj vlastné daňové priznania. Daň zo zisku sa ukladá na príjmy z podnikania, zamestnania, prenájmu, kapitálového majetku, príjmov z iných činností a výhier zo súťaží.

Kam si ukladať zisk, aby sa zhodnocoval?

Každý, kto podniká, by sa mal okrem otázky tvorby zisku zamyslieť aj nad tým, ako využiť svoj zisk. Ľudia s podnikateľským zmýšľaním, ktorí nepremýšľajú len o tom, ako zarobiť pri práci z domu, zvyčajne svoje peniaze neutrácajú alebo ich nenechávajú ležať. Majú záujem o ďalšie zhodnotenie peňazí získaných z predaja. Najlepší bankový účet na uloženie väčších súm je taký, ktorý prináša zhodnotenie vo forme úrokov.

Na tento účel je vhodný sporiaci účet a poradiť vám môže aj bankový poradca, ktorý sa na túto oblasť špecializuje. Vždy je samozrejme vhodné si pred podpísaním zmluvy pozrieť všetky recenzie a hodnotenia na danú banku. Podnikatelia by tiež mali zvážiť, ktorý bankový účet je pre nich najvhodnejší. Niektoré banky dokonca ponúkajú podnikateľský účet zadarmo, bez poplatkov za správu. Výhodou toho, že máte svoje financie v poriadku, je, že ak niekedy výnosy z podnikania nestačia, máte k dispozícii podnikateľský úver.

Pre účel zhodnocovania zisku je najlepší sporiaci účet, no poradiť môže aj bankový poradca, ktorý sa na túto oblasť špecializuje.

To sa môže hodiť pri zakladaní nového podniku a pri ďalších investíciách. Podnikateľ, ktorý vytvára dostatočný zisk, sa môže stať aj filantropom. Môže si vybrať oblasť, do ktorej chce investovať formou sponzorského daru, a niektoré spoločnosti dokonca zakladajú vlastné charitatívne organizácie. Okrem toho, že má dostatok peňazí v banke, môže mať dobrý pocit z pomoci ľuďom, ktorí na tom nie sú tak dobre ako on.

Strata

Strata je opakom zisku. Opäť ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami firmy, spoločnosti, podniku alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak podnikanie vykazuje stratu, výdavky firmy prevyšujú jej príjmy. Ak je podnik v červených číslach, často hovoríme o "čistej strate"; menej častý je termín "záporný zisk". Strata v podniku môže vzniknúť veľmi náhle a nemusí byť zavinená podnikateľom. V priebehu fungovania spoločnosti sa často objavujú rôzne problémy súvisiace so všeobecnou hospodárskou situáciou alebo situáciou na trhu.

Ak dôjde k strate v dôsledku takýchto okolností, je zvyčajne ťažké ju kontrolovať. V takýchto situáciách môže pomôcť napríklad podnikateľský úver. Ak podnik dlhodobo vykazuje stratu, je vhodné zvážiť, kde ušetriť peniaze, aby sa strata znížila. Podnikateľ by nemal byť v prvom rade filantrop, ktorý dotuje svoje podnikanie napríklad z vlastných úspor.

Je dobré preskúmať režijné náklady, bezplatný podnikateľský účet môže tiež ušetriť peniaze. Možnosťou je aj zvýšenie obchodnej marže, ak to trh umožňuje. Stratu však môže zaviniť aj podnikateľ, ktorý s peniazmi zle nakladal. V ideálnom prípade by mal každý, kto podniká, robiť svoje rozhodnutia tak, aby sa nedostal do straty. V prvých rokoch podnikania je však strata pomerne bežným javom a nie je potrebné sa zrútiť.

Potrebujete rýchly prísun kapitálu a premýšľate nad tým, aká pôžička je pre vás najvhodnejšia Prečítajte si článok, ktorý popisuje, to, aká je najlepšia pôžička po koronakríze, alebo článok o tom, aké je najlepšie financovanie a leasing na auto.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako vyzerá pohovor v spoločnosti Brose Prievidza a na čo sa pripraviť?

Boli ste pozvaný na pohovor do firmy Brose Prievidza a neviete čo od neho čakať? Pozrite sa s nami na celý priebeh recruitmentu a zistite, na čo sa pripraviť.

Slovnaft hľadá do svojho tímu nových ľudí. Ako sa pripraviť na pohovor?

Vybrať si tých najlepších spolupracovníkov nie je ľahké. Ako to robia v Slovnafte? Tatiana Vojkovičová, manažérka oddelenia partneri Ľudských zdrojov v spoločnosti Slovnaft nám prezradí viac.

Model See-Think-Do-Care osvieži vašu marketingovú stratégiu

Chýba vám model pre vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie v online prostredí? See-think-do-care, vytvoril Avinash Kaushik, ktorý zastáva pozíciu Digital Marketing Evangelist v spoločnosti Google a my sme jeho fanúšikmi. Objavte výhody tohto modelu

Ďalšie články