Ako na žiadosť o neplatené voľno?

Ak pracujete ako zamestnanec u zamestnávateľa, môžete sa dostať do situácie, pri ktorej nemáte nárok na mzdu ani na jej náhradu. Čerpáte teda neplatené voľno. Ako o takéto voľno požiadať, či kedy vám vniká naň nárok sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Neplatené voľno v práci nie je klasický typ dovolenky. Za tento čas, ktorý ste neodpracovali, nemáte nárok na finančné ohodnotenie alebo inú formu mzdovej kompenzácie. Zamestnancom u zamestnávateľa však ste aj naďalej, len z určitých dôvodov nepracujete. Pokiaľ podnikáte, takéto veci sa vás netýkajú. Mnohí uvažujú, či živnostenské odvody sú viac alebo menej zložité ako rozličné žiadosti a predpisy v zamestnaní.

Dôvody čerpania neplateného voľna

 1. tolerovaná absencia v práci
 2. žiadosť zamestnanca o neplatené voľno
 3. nezákonné konanie zamestnanca

Pracovné voľno bez nároku na mzdu

Tolerovaná absencia v práci

V prípade tohto dôvodu sa jedná o také situácie, ktoré sú jasne definované v zákone. Jedná sa o takú absenciu v práci, ktorá je spoločensky tolerovaná, niekedy až žiadúca. Ak máte odpracované nadčasy, je taktiež možno uplatniť náhradné voľno. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy na dobu, počas ktorej zamestnanec:

 • vykonáva verejnú alebo odborovú funkciu,
 • si plní občiansku povinnosť,
 • vykonáva iné úkony vo všeobecnom záujme.

Verejná alebo odborová funkcia

Zákony považujú za výkon verejnej funkcie plnenie takých povinností, ktoré vyplývajú zo špecifickej funkcie. Táto funkcia musí byť vymedzená funkčným alebo časovým obdobím a musí byť obsadzovaná na základe priamej alebo nepriamej voľby, či vymenovaním podľa osobitných predpisov. Medzi tieto funkcie patrí:

 • poslanec NR SR,
 • poslanec obecného alebo mestského zastupiteľstva,
 • primátor,
 • starosta.

žiadosť o neplatené voľno

Občianska povinnosť

Ak zamestnanec si plní svoju občiansku povinnosť v zákonnom pracovnom čase, má právo na voľno bez nároku na mzdu. Zákon rozumie pod pojmom plnenie občianskej povinnosti nasledujúce činnosti:

 • svedka, tlmočníka, znalca alebo iných osôb predvolaných na súdne konanie,
 • poskytnutie prvej pomoci,
 • opatrenia proti prenosným chorobám,
 • opatrenia pri liečebno-preventívnej starostlivosti,
 • izolácia z dôvodu ochranných opatrení,
 • poskytnutie osobnej pomoci, ktorá je ustanovená v zákone.

Iné úkony vo všeobecnom záujme

Existuje ešte niekoľko ďalších činností, ktoré benefitujú spoločnosť a preto sú v každého najlepšom všeobecnom záujme. Za takéto aktivity sa považuje napríklad:

 • činnosť člena volebných komisií vo voľbách,
 • činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny,
 • činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, prípadne činnosť zdravotníka v tomto tábore.

Žiadosť zamestnanca o neplatené voľno

Každý schopný zamestnávateľ by mal priamej žiadosti o pracovné voľno bez nároku na finančnú odmenu vyhovieť. Žiadosť by mala byť písomne podaná v čo možno najväčšom situačnom predstihu. Žiadosť o pracovné voľno by mala byť taktiež správne administratívne členená, ako všetky pracovné administratívne dokumenty, kde patrí napríklad aj výpoveď z pracovného pomeru. Inšpirujte sa nasledujúcim vzorom na žiadosť o neplatené voľno.

Žiadosť o neplatené voľno | VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

Môj manžel [ ] utrpel vážny úraz a teraz sa nachádza na kúpeľnej liečbe, ktorú mu odporučil lekár v rámci rehabilitácie v dĺžke jedného mesiaca. Jeho ošetrujúci lekár mi odporučil, aby som s ním bola po dobu liečenia osobne prítomná, pretože bude vyžadovať moju pomoc.

Z týchto vážnych rodinných dôvodov žiadam o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy v termíne od [ ] do [ ] (§ 21 ods. 2 PN).

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Dôvody, kvôli ktorým môžete podať žiadosť o pracovné voľno bez náhrady mzdy je veľmi veľa. Ide hlavne o:

 • vzdelávanie, ktoré nesúvisí v výkonom práce,
 • osobné a rodinné dôvody,
 • účasť na štrajku,
 • zdravotné vyšetrenie.

Či už sa nám to páči alebo nie, v praxi prijatie žiadosti závisí skôr na osobitnom prístupe zamestnávateľa. Schopnosti sociálnej zdatnosti budete potrebovať všade, okrem teda práce z domu. Nespočetne množstvo ťažkých situácií sa dá vyriešiť správnou komunikáciou a asertívnym prístupom obidvoch strán.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy v dôsledku nezákonného konania zamestnanca

V súčasnom platnom primárnom práve existujú dve situácie, pri ktorom zamestnanec stratí nárok na náhradu finančného ohodnotenia. V oboch prípadoch sa sa tak stane pre neospravedlnenú neprítomnosť v práci. Jedná sa o situácie, keď:

 • sa zamestnanec zúčastní štrajku a ten sa po právoplatnom rozhodnutí súdu stane nezákonný
 • alebo

 • sa zamestnanec bez riadneho ospravedlnenia nedostaví do práce na svoju smenu.

Pri neospravedlnenej absencii v práci nielenže zamestnanec nemá nárok na odmenu, ale zamestnávateľ môže podniknúť legálne sankcie. Následkami môže byť napríklad krátenie dovolenky za každý zameškaný pracovný deň. Takéto chovanie podkopáva pracovnú morálku a môže viesť až k výpovedi z práce pre porušenie predpisov. Toto je závažnejšia výpoveď ako výpoveď kvôli nadbytočnosti, proti ktorej je takmer nemožné sa brániť. Zamestnávateľ má väčšinu času pravdu a vy ostávate bez práce.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Výpovedná doba. Prečo ju dodržať?

Stalo sa to aj vám? Dali ste výpoveď, ale v práci musíte vydržať ešte pár mesiacov, než budete môcť skutočne skončiť? Čo všetko by ste o výpovednej dobe mali vedieť, vám prezradíme v tomto článku.

Kamery na pracovisku. Má na to zamestnávateľ právo?

Kontrolovať vás môže zamestnávateľ aj pomocou kamerového systému. Nie však vždy. Kedy a ako môže zamestnávateľ používať kamery? Povieme vám to.

Rodičovský príspevok 2020

Ak máte doma maloleté dieťa, môžete požiadať štát o finančnú pomoc s jeho výchovou. Aké sú podmienky získania štátnej sociálnej dávky a aká je jej výška v novom roku 2020?

Ďalšie články